Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Структура і організація урядів

У конституційній практиці використовуються дві основні моделі структури урядів.

У багатьох країнах до складу уряду входять усі політичні керівни­ки міністерств і відомств із загальнонаціональною компетенцією. У сукуп­ності вони і становлять уряд. Це зумовлює досить велику чисельність уря­ду, що іноді знижує ефективність його роботи. Тому в деяких країнах, де прийнято таку модель, у структурі уряду утворюють вужчу колегію. До неї звичайно входять глава уряду, його заступники, авторитетні міністри. Прикладом може бути Італія, у ст. 95 Конституції якої припускається утворення в межах уряду (ради міністрів) його президії.

13 Бесплатно

План

  1. Правовий статус Президента України.
  2. Порядок, умови обрання та припинення повноважень Президентка України.
  3. Адміністрація Президента України.
  4. Рада національної безпеки і оборони України.
11 Бесплатно

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Відповідно до ст. 113 Конституції він у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента  України. однією з основних функцій Кабінету Міністрів є забезпечення виконання законів (у тому числі і Конституції) і актів Президента України, систематичний Контроль за їх виконанням іншими органами виконавчої влади усіх рівнів і усунення виявлених порушень.

4 Бесплатно

Правила митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України (далі - Правила), установлюють порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам та підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності на правах власності або користування (у тому числі з правом розпорядження).

2. Митне оформлення номерних вузлів та агрегатів здійснюється в тому самому порядку, що й для транспортних засобів.

3. Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (номерних вузлів та агрегатів) в органах ДАІ МВС України видаються митними органами на:

транспортні засоби, номерні вузли та агрегати, що ввозяться (пересилаються) в Україну громадянами (довіреними особами) для постійного користування або з метою відчуження;

транспортні засоби, ввезені в Україну громадянами для тимчасового користування, у випадках, передбачених законодавством.

15 Бесплатно

Як відомо, юридичну відповідальність слід відрізняти від відповідальності позитивної, яку розуміють як почуття відповідальності за свою поведінку, діяльність, як почуття обов`язку. Юридична ж відповідальність – це міра покарання правопорушника шляхом позбавлення його певних соціальних благ чи цінностей, які йому належали до факту правопорушення, від імені держави на підставі закону, з метою попередження правопорушення і відновлення (чи відшкодування) втрачених суб`єктивних прав на матеріальні і духовні цінності. Безперечно, що відповідальність місцевого самоврядування є саме юридичною.

Юридичну відповідальність поділяють на такі основні види: конституційна, кримінальна, адмінітративна, дисциплінарна, цивільно-правова, майнова (по суті, різновид цивільно-правової).

4 Бесплатно

 Відродження вУкраїні інституту місцевого самоврядування, підписання нею Європейської Хартії про місцеве самоврядування вимагають цілеспрямованих дій на організаційно-правове та економічне забезпечення децентралізації у сфері управління, впровадження оптимальної моделі розподілу функціональних та економічних повноважень між центральними місцевими органами влади, удосконалення організаційної діяльності, правовоїта економічної бази функціонування органів місцевого самоврядування.

Успішне розв”язання цих завданнь має суттєве значення для вирішення проблем державної та міської мобільності, а відтак ефективності управлінської системи й відповідності трансформаційним змінам в національній економіці.

На жаль, доводиться констатувати, що децентралізація управління в Україні розпочалася стихійно, переміщення вектора управлінського впливу в регіони не завжди супроводжується покращенням діяльності в розв”язанні державних і локальних проблем, а становлення системи регіонального і місцевого самоврядування ще не в повній мірі відповідає вимогам Європейської Хартії.

38 Бесплатно

Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

Посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

Посадовими особами відповідно до цього Закону вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

13 Бесплатно

Поняття та основні характеристики подат­кових систем

Базуючись на філософській концепції, що «система — це сукупність елементів, які перебувають у відношеннях і зв'язках один з одним, що утворює цілісність, єдність», і керуючись тим, що кожний компонент системи, в свою чер­гу, можна розглядати як окрему систему, а кожна система є одним із компонентів більш широкої системи, можна дати таке визначення поняття податкової системи.

Податкова система — це сукупність податків, зборів, інших платежів та внесків до бюджету і державних цільо­вих фондів, платників податків та органів, що здійснюють контроль за правильністю обчислення, повнотою і вчасні­стю сплати їх у встановленому законом порядку.

3 Бесплатно

Поняття податок, види податків та їхня характеристика

1. Обов'язкові платежі, їхні види та харак­терні ознаки

Формування доходної частини бюджету є важливим видом діяльності будь-якої держави. Україна не є винят­ком. Процес приватизації державної власності і становлен­ня ринкових відносин протягом останніх років суттєво змінили зміст фінансових ресурсів державного бюджету, все більшого значення набувають податкові методи акумуляції їх. Податки стають не тільки головним джерелом форму­вання державного бюджету, але й важливим джерелом радикальних змін, виконуючи роль фінансового регулятора виробництва, стають засобом забезпечення соціальної сфери. Що ж таке податки і коли вони виникли? Найдавнішим джерелом державних доходів були доме­ни, або державне майно, землі, ліси. Спочатку вони належа­ли до власності монарха, доходи якого служили одночасно й доходами держави. Це були приватно-правові, а не публічно-правові доходи.

10 Бесплатно

Податкова система України

У структурі доходів консолідованого бюджету України найбільшу питому вагу становлять податок на прибуток підприємств та організацій, податок на додану вартість, над­ходження до Пенсійного фонду і внески до Фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Всі інші податки, вне­ски та платежі становлять меншу питому вагу.

Становлення податкової системи в Україні відбувається в складних умовах. Правове регулювання оподаткування перебуває поки що в стані, далекому від досконалості. Дов­гий час у нашій країн принижувалась роль товарно-грошо­вих відносин, що, в свою чергу, негативно вплинуло на роз­виток податкової теорії та практики.

З переходом вітчизняної економіки на ринкові рейки з'явилась гостра необхідність у чіткій та докладній юри­дичній регламентації фінансових і, особливо, податкових відносин. При створенні відповідного правового масиву корисне звернення до позитивного досвіду, накопиченого в країнах з розвинутою ринковою економікою, — Велико­британії, США, Франції, ФРН та ін., який не тільки сприяє розробці досконаліших нормативних актів щодо фінансових питань, але й допомагає зрозуміти загальні закономірності функціонування і розвитку податкового механізму.

4 Бесплатно

Пенсії за віком нараховуються в процентах до заробітку. За наявності необхідного трудового стажу вона призначається в розмірі 55% заробітку, але не може бути менше мінімального розміру пенсії. Крім цього за кожний повний рік роботи понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія збільшується на 1% заробітку, але не менше, ніж на 1% мінімального розміру пенсії.

Працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (список №1), а також на підземних і відкритих гірничних роботах та в металургії (за списком, затв. КМУ), за кожний рік роботи, яка дає право на пенсію на пільгових умовах, пенсія збільшується на 1% заробітку.

Наприклад: т.с. 41 р. – чоловікові – 71% (55%+1%´16 р.)
т.с. 21 р. – чоловікові – 20 р. на підземних роботах – 65%.
(55% - за 20 р. (необхідний стаж за 15 років) і 1% за кожний повний рік роботи понад 10 років (10 р.) 10%; 55%+10% = 65%).

5 Бесплатно

Кабінет Міністрів України 28.01.92 р. постановою №39 створив ПФУ

Положення про Пенсійний фонд України затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.1992 р. №39.

Завдання Пенсійного фонду України:

  1. Забезпечення фінансування витрат на виплату пенсій відповідно до Законів України “Про пенсійне забезпечення” та “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців…”, допомоги на дітей, а також інших витрат, покладених чинним законодавством на ПФУ.
  2. Збір і акумуляція внесків призначений для пенсійного забезпечення і виплати допомоги.
9 Бесплатно

Підготовка кадрів для митних органів

 

Вирішення кадрової проблеми є надзвичайно складним та актуальним завданням для будь-якої організації, міністерства чи відомства, тому вона залишається проблемною і для митних органів України.

При цьому слід враховувати, що Державна митна служба України та її працівники здійснюють свою професійну діяльність в тих же умовах і в тому середовищі, що й вся держава в цілому (маємо на увазі економічні, політичні, соціальні, криміногенні умови). Кадри для митних органів набираємо з тих громадян, які живуть в цій державі і відчувають на собі всі складнощі сьогодення. І тому намагання створити митну службу високопрофесійною, ефективною, некорумпованою, незалежною від впливу навколишнього середовища є вкрай складною справою. Чому? Тому що не може в державі існувати окрема державна структура, яка б не піддавалася впливу зовнішнього середовища. Якщо в державі мають місце корумпованість, крадіжки, зловживання службовим становищем, що набули значних розмірів, то відповідні процеси відбуваються і в нашій службі.

6 Бесплатно

Незважаючи на те що аграрна реформа повинна здійснюватися на єдиних для всієї України нормативно-правових засадах, Івано-Франківська область почала вирішувати земельні питання своєрідним шляхом. В цьому відношенні вона наслідувала з деякими особливостями варіант, обраний Львівською областю.

По-перше, Галичина, до якої також входять Львівська та Івано-Франківська області, наприкінці 1980 – на початку 1990р. відзначалася підвищеною, порівняно з іншими регіонами України, політичною активністю щодо негайного зламу суспільно політичного ладу радянського зразка і заміни його новим ладом, побудованим на найважливіших демократичних засадах, які себе добре зарекомендували в інших країнах. Однією з найважливіших підвалин цього мала стати докорінна перебудова земельних відносин.

По-друге, в цих областях тоді відзначався особливо високою активністю і мав великий вплив на селян Народний Рух України, політичному тискові якого, в тому числі у земельних питаннях, не могли протистояти офіційні влади ні Києва, ні Москви. Цим скористалися місцеві органи влади, обрані в 1990році, в яких домінували радикально налаштовані політики.

7 Бесплатно

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ

Згідно із Законом України «Про бюджетну систему України» бюджет — це план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здій­снюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів.

Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Рес­публіки Крим та місцевих бюджетів.

Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюд­жетної системи України, є зведеним бюджетом України, який використовується для аналізу та визначення засад державного регулювання економічного і соціального роз­витку України.

Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує рес­публіканський та районні бюджети, а також міст рес­публіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.

19 Бесплатно

Основні засади державної регуляторної політики

на ринку цінних паперів

 

 

Один з трьох основних законів матеріалістичної діалектики проголошує “єдність та боротьбу протилежностей”. Саме таку фазу (вже вкотре) і переживає наше суспільство. Не обминула ця “боротьба” і Фондовий ринок України.

Останніми роками на фондових ринках у світі, у тому числі і на вітчизняному, спостерігається збільшення кількості великомасштабних протиправних операцій та зловживань. Так, зокрема, провідні експерти стверджують, що ринок цінних паперів є найбільш ураженою організованою злочинністю ланкою фінансової сфери.

6 Бесплатно

Основні положення “Інструкції

про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби”

 

Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", "Про державну податкову службу в Україні", "Про систему оподаткування" та інших актів законодавства.

Терміни, викладені в цій Інструкції, вживаються у такому значенні:

1) платники податків - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції;

7 Бесплатно

Здоров`я жінок є однією з найважливіших характеристик розвитку суспільства, оскільки саме стан здоров`я жінок здебільшого обумовлює стан майбутніх поколінь. Доступ жінок до медичного обслуговування, зокрема в тому, що стосується планування сім`ї, здійснюється згідно з положенням Конституції України (ст.49) та основ законодавства України про охорону здоров`я. Статтею 49 Конституції передбачено надання безоплатної медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров`я, а також державне фінансування відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Україна продовжує переживати глибоку демографічну кризу, продовжується процес депопуляції. Протягом останніх десяти років чисельність населення України зменшилася майже на чотири з половиною  мільйони осіб.

Це стало не тільки серйозним гальмом соціально-економічного розвитку України, а й загрожує її національній безпеці.

7 Бесплатно

Обмеження корупції та “тіньової” економічної діяльності:

проблеми і перспективи

 

Проблема боротьби з корупцією в Україні безпосередньо визначається декількома факторами, зокрема, ухиленням від сплати податків і “відмиванням брудних” грошей. Практично корупція і “відмивання” — це взаємозалежні явища. Тому значні зусилля податкової служби спрямовано на припинення “відмивання” незаконних доходів, що звужує поле корупційної діяльності.

Державна податкова служба України не є безпосереднім суб’єктом боротьби з корупцією. Але відповідно до чинного законодавства України ми ведемо боротьбу з “тіньовою” економікою, протидіємо створенню фінансових ресурсів, що живлять корупцію.

9 Бесплатно

Нові інформаційні технології процесу підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів

 

Розширення ринку інформаційних технологій в Україні уможливлює розвиток найбільш прогресивних методів і методологій процесу отримання загальної та вузькоспеціалізованої інформації. Оскільки процес пізнання є безперервним, то в роботі фахівця завжди виникає потреба стосовно отримання додаткових знань, тобто, — у підвищенні кваліфікації. Процес пізнання реалізується через набуття досвіду та практику: знання  →  практика  →  досвід  →  нові знання.

Крім власного досвіду та практичних вмінь, існує ще й досвід інших фахівців, новітні наукові розробки і т.ін., опанування яких збагачує власний арсенал знань.

5 Бесплатно