Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

На відміну від інших соціальних ідей і політичних орієнтацій демократична правова держава при верховенстві правового закону і пріоритеті прав людини і громадянина практично сприйнята суспільством як майбутнє державного ладу України. Вирішення цієї задачі пов'язане  не тільки зі створенням сучасного законодавства,  забезпеченням законності діяльності держави і його органів,  муніципальної системи і суспільних формувань, надійної, швидкої і справедливої юстиції,  незалежного правосуддя,  але з подоланням небезпечних меж правового нігілізму, який знаходиться сьогодні практично не обмеженим у всіх сферах державного і громадського життя, і, головне, формування високого рівня правової культури суспільства і кожної людини.

10 Бесплатно

Закінчений злочин – це злочин, у складі якого наявні всі ознаки, передбачені відповідною статтею Особливої частини кримінального закону. Момент закінчення злочину визначає сам законодавець у диспозиції закону, використовуючи відповідно конструкцію матеріального чи формального складу злочину. Моментом закінчення злочину з матеріальним складом є момент фактичного настання передбачених у диспозиції злочинних наслідків, моментом закінчення злочину з формальним складом – лише момент вчинення протизаконного діяння. У переважній більшості випадків досягнення реальної мети злочинця співпадає із законодавчим визначенням моменту закінчення злочину.

9 Бесплатно

Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.

2.       Незакінченим злочином с готування до злочину та замах на злочин.

1.       Усі вчинювані злочини поділяються на закінчені та незакін-чені. Якщо особа повністю реалізувала злочинний намір і вчинила закінчений злочин, то необхідність виділяти будь-які етапи кримінальної діяльності відсутня. Така необхідність виникає у разі недо-ведення задуманого злочину до його логічного завершення. Злочин може бути не доведений до кінця з двох причин, які виключають одна одну: 1) за волею особи, в поведінці якої вбачається добровільна відмова при незакінченому злочині (ст. 17); 2) всупереч волі особи, винної у скоєнні незакінченого злочину, — готування (ст. 14) або замаху (ст. 15).

8 Бесплатно

Цивільно-правова відповідальність може мати місце при наявності складу правопорушення. Саме склад цивільного правопорушення є тим юридичним фактом, який поро­джує правовідносини між правопорушником і потерпі­лим .й створює певні претензії потерпілого та обов'язки порушника відшкодувати шкоду, заподіяну протиправ­ними діями.

Окремі частини цивільно-правового порушення при­йнято називати умовами цивільно-правової відповідаль­ності. За різних умов настають різні форми цивільно-правової відповідальності. Як зазначалося, загальною формою такої відповідальності є відшкодування збитків. Сукупність умов, за яких може наставати відповідаль­ність у вигляді відшкодування збитків, називають за­гальним складом цивільно-правової відповідальності. До таких умов належать: а) наявність реальних збитків; б) протиправність поведінки боржника; в) причинний зв'язок між протиправною дією і збитками; г) вина бор­жника. Зупинимось на кожній із зазначених умов.

5 Бесплатно

Умисні вбивства, вчинені на замовлення: історія та сучасність

 

Основними завданнями, що постають перед юридичною наукою і державою, є забезпечення дотримання прав і свобод громадян. У статті 27 Конституції України зазначено: “Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини” [1].

На сьогодні широкого розповсюдження набули особливо небезпечні злочини, а саме: серійні вбивства, терористичні акти, вбивства на замовлення. Особливість суспільної небезпеки умисних вбивств, вчинених на замовлення, полягає в тому, що вони завдають шкоди, яка не має відповідного еквіваленту, – людина позбавляється найціннішого – життя, найбільш небезпечним способом, найбільш небезпечними засобами.

7 Бесплатно

. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді, народному засідателю чи присяжному або їх близьким родичам, у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя,—

караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п’яти років.

2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки,—

караються позбавленням волі на строк від шести до п’ятнадцяти років.

1. Основним безпосереднім об’єктом злочину є встановлений законом порядок здійснення правосуддя, який забезпечує незалежність суддів, а також їх безпеку. Додатковим обов’язковим його об’єктом виступає право власності, а додатковим факультативним — здоров’я, життя особи, громадський порядок, громадська безпека.

8 Бесплатно

Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах,—

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2.       Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки,—

карається позбавленням волі на строк від трьох до п’ятнадцяти років.

1.       Основним безпосереднім об’єктом злочину є право власності. Додатковими факультативними об’єктами можуть виступати громадський порядок, екологічна безпека, життя і здоров’я людини.

10 Бесплатно

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця,—карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

1.       Об’єктом злочину виступає здоров’я особи .

2.       Об’єктивна сторона злочину характеризується: 1) діями; 2) наслідками у вигляді тяжких тілесних ушкоджень; 3) причинним зв’язком між зазначеними діями та наслідками, а також 4) певною обстановкою.

Ст. 124 містить склад привілейованого умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (про їх поняття див. ст. 121 та коментар до неї). Заподіяння таких ушкоджень підлягає кваліфікації за цією статтею у трьох випадках, а саме, у разі його вчинення при перевищенні:

8 Бесплатно

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого,—карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

1.       Умисне вбивство, передбачене ст. 116, як і умисні вбивства, передбачені ст. ст. 117 і 118, належить до привілейованих складів умисних вбивств. Пом’якшення кримінальної відповідальності за цей вид умисного вбивства викликане такими обставинами: 1) суспільно небезпечне діяння особи спровоковане протизаконним насильством, систематичним знущанням або тяжкою образою з боку потерпілого; 2) суб’єктивна сторона складу даного злочину характеризується особливим емоційним станом суб’єкта — його сильним душевним хвилюванням, а умисел на позбавлення життя потерпілого виникає раптово і реалізується негайно.

2.       Об’єкт злочину — життя особи.

8 Бесплатно

Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині,—карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

2.       Умисне вбивство:

1)      двох або більше осіб;

2)      малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

3)      заручника;

4)      вчинене з особливою жорстокістю;

5)      вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;

6)      з корисливих мотивів;

7)      з хуліганських мотивів;

8)      особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку;

16 Бесплатно

Залежно від форми вини злочини поділяються на умисні і необережні.

Умисним злочин буде в тому разі, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Злочин визнається вчиненим з необережності, коли винна особа передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але вона розраховувала на їх відвернення чи не передбачена можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити.

4 Бесплатно

Удосконалення боротьби зі злочинами у сфері використання автоматизованих електронно-обчислювальних систем

 

Боротьба зі злочинністю у сфері використання автоматизованих електронно-обчислювальних систем* (далі – комп’ютерні злочини), вже сьогодні є одним з важливіших державних завдань. Для того, щоб ця боротьба була максимально ефективною, безумовно необхідно дослідження цієї ще нової для нашого суспільства форми злочинності, її складових, виявлення закономірності і тенденцій, а також глибоке вивчення організаційно-правових та інших можливих заходів, що перешкоджають її поширенню, розробка заходів попередження і розслідування таких видів злочину.

При недостатній практиці розслідування комп’ютерних злочинів (далі – КЗ) і судового розгляду таких справ, необхідних для розробки їх криміналістичної характеристики, можливе застосування порівняльного аналітичного і прогностичного підходів. Джерелами їх здійснення є:

стан, структура, характеристика КЗ в країнах, де поширено ці діяння і розроблено засоби боротьби з ними;

8 Бесплатно

Тлумачення кримінально-правових норм та його види.

 

Тлумачення закону, в т.ч. кримінального, - це з‘ясування та визначення змісту правової норми, тобто волі законодавця, відображеної у прийнятому ним законі. Тлумачення кримінального закону поділяється на види залежно від суб‘єкта, способів та обсягів тлумачення. За суб‘єктом тлумачення поділяють на: 1) офіційне; 2) судове; 3) доктринальне. До прийняття КУ 1996р. ВР України мала права тлумачення чинних законів та їх окремих положень. Таке тлумачення мало назву – аутентичне. Тепер ВР при прийнятті законів за необхідності дає визначення окремих понять та термінів у примітці до самого закону (окремих його частин). У зв‘язку із цим аутентичне тлумачення, під яким прийнято розуміти роз‘яснення закону самим законодавцем – ВР України, не застосовується. Офіційне тлумачення (іноді його називають легальним) – це тлумачення чинних законів або їх окремих положень Конституційним Судом України. Згідно зі ст.147 КУ “Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів КУ і дає офіційне тлумачення КУ та законів України”.

7 Бесплатно

Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

1.       Об’єктом злочину є громадська безпека,

2.       Об’єктивна сторона бандитизму включає вчинення трьох альтернативних дій: 1) організацію банди; 2) участь у банді; 3) участь У нападі, вчинюваному бандою.

Банда — це різновид злочинної організації, яка, крім її загальних ознак, характеризується ще й такими специфічними рисами, як; а) озброєністю; б) метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих громадян.

8 Бесплатно

Історія розвитку інвестиційного законодавства в Україні

В Російській імперії кінця XIX століття — на початку XX століття не було спеціального законодавства про ін­вестиційну діяльність. На початку століття були прийняті торгове, банківське, акціонерне та інші законодавства, що забезпечували відповідні умови для діяльності вітчиз­няних та іноземних інвесторів.

Ведучи мову про економічну політику Центральної Ра­ди у соціально-економічній сфері, необхідно зазначити, що формальне скасування приватної власності на по­міщицькі, удільні, монастирські, кабінетські та церковні землі, проголошення цих земель, а також лісів, вод і надр власністю трудового народу, запровадження державного контролю над випуском продукції промисловості, банка­ми, монополізація найважливіших галузей торгівлі, в тому числі і зовнішньої, залізної, вугільної, тютюнової проми­словості в умовах загального економічного хаосу та роз­рухи, які мали місце внаслідок першої світової війни та недоліків у державному управлінні економікою, не були сприятливими факторами для вкладення вітчизняних та іноземних капіталів у економіку України.

8 Бесплатно

ПЛАН

1. Загальне поняття сторін в кримінальному процесі

2. Захисник, його права і обов‘язки

3. Прокурор, його завдання і повноваження  у кримінальному процесі

4. Цивільний позивач та цивільний відповідач  у кримінальній справі, їх права і обов‘язки

 

14 Бесплатно

Кон­ституційний Суд України -

як особливий судовий орган кон­ституційного контролю

 

Конституційний Суд України посідає особливе, відок­ремлене від інших органів держави, місце. Це обґрунтовується наступним:

- незважаючи на те, що про Конституційний Суд Украї­ни йдеться у розділі VIII Основного Закону України, він не є складовою, а ні загальних, а ні спеціалізованих апеляційних судів;

- саме тому його правовий статус визначено в окремо­му розділі XII "Конституційний Суд України";

- цей розділ міститься не відразу за розділом VIII "Пра­восуддя" а перед розділом ХІІІ "Внесення змін до Конститу­ції України", що є досить логічним;

9 Бесплатно

I ВСТУП

А. Зґвалтування і інцест - коїтальні форми статевих злочинів. Вони завжди припускають насильницькі дії проти особистості. Основні ознаки зґвалтування.

1. Геніталії злочинця повинні стикатися з геніталіями жертви.

2. Злочинець повинний зробити дії проти волі жертви.

    3. Дія повинна містити елемент чи сили погрози фізичної розправи.

а. Під силою часто мають на увазі зброя, здатне травмувати чи убити.

    б. Опір силі не обов'язково.

Б. До зґвалтування також відносять сексуальні дії з людиною, що не досягла повноліття не має можливості дати на це згоду в силу того, що вона чи він знаходиться в несвідомому стані (захворювання, сон, наркотичне чи алкогольне сп'яніння).

6 Бесплатно

Стан міграції в Україні та вплив на неї організованих злочинних угруповань

 

З поширенням злочинності у різних сферах нашого суспільства відбулося зростання рівня злочинності в міграційних процесах. Щороку кордони України офіційно перетинають майже 30 мільйонів іноземців. Але скільки серед них нелегальних мігрантів, невідомо. Встановлено, що транспортування “живого вантажу” стало дуже прибутковим промислом, який давно поставлений на конвеєр міжнародними кримінальними угрупованнями. Швидко оцінивши як вигідне географічне розташування України, так і наявні недоліки правового регулювання цих питань, злочинні угруповання, нелегали почали використовувати державу за своєрідний трамплін між Сходом та Заходом.

12 Бесплатно
  1. 1.     Злочинність та її вплив на розвиток держави.

Злочинність — одна з найгостріших проблем суспільства. Згідно з результатами опитувань громадської думки, проведених в останні десятиліття, люди багатьох країн ставлять її за значимістю на друге-третє місце після проблем економічного характеру.

Багато мислителів приділяли увагу цій проблемі. Перші думки з цього приводу можна знайти вже у Аристотеля і Платона, які висловлювались щодо злочинності, розглядаючи філософські проблеми суспільного устрою, етики людської поведінки. З початком форму­вання суспільства сучасного типу увага до проблеми злочинності значно зросла. У XVIII ст. до неї зверталися                Ч. Беккаріа, Д. Дідро, Вольтер, К. Гельвецій, Ш.-Л. Монтеск'є, І. Бентам,         Дж. Локк та ін­ші видатні вчені. Вони вбачали причини злочинності в соціальній невлаштованості суспільства та поганому вихованні громадян, про­понували правителям перейти від жорстоких покарань за вчинення злочинів до їх попередження.

7 Бесплатно