Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:
16 Бесплатно
  1. 1.                   Дайте визначення поняття “менеджмент” у широкому і вузькому розумінні. Охарактеризуйте співвідношення категорій “управління”, “менеджмент”, “адміністрування”, “керування”.

Для визначення діяльності з координації роботи людей на практиці використовують різні поняття: “управління”, “менеджмент”, “адміністрування”, “керування” тощо. “Управління” – найбільш загальне поняття. Воно поширюється на велике коло різноманітних об’єктів, явищ і

30 Бесплатно

Предмет ТДП – загальні і специфічні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правової організації суспільства, Д і П, що розглядаються як цілісні соціальні інститути.

Метод ТДП – сукупність способів і прийомів дослідження предмета науки.

В залежності від визначеності предмета дослідження всі методи поділяються на загальні і спеціальні.

76 Бесплатно

1. Метод, методологія, методика.Кожна галузь науки ві дрізняється від
інших своїм об'єктом, предметом, методами та інструментарієм
дослідження. Просування дослідника шляхом пізнання істини,
результативність його діяльності вирішальною мірою залежать від того,
які методи він узяв на озброєння. Звичайно, якщо методи адекватні
досліджуваній проблематиці — це ще не гарантує успіху, але збільшує
шанси дослідника вийти на позитивний результат. Коли ж методи обрано
помилково, то марно чекати успіху.

12 Бесплатно

Предмет і основний зміст дисципліни «Менеджмент персоналу».

Предметом навчальної дисципліни “Менеджмент персоналу” є трудова
поведінка людей у процесі спільної праці.

Предметом менеджменту персоналу є вивчення стосунків працівників у
процесі виробництва з точки зору найбільш повного та ефективного
використання їх потенціалу в умовах функціонування виробничих систем.

Предметом курсу є: сис-ма знань, пов(язаних з цілеспрямованим впливом на
персонал під-ва (орга-ції, фірми) для забезпечення ефективної діяльності
під-ва, і задоволення потреб працівників.

17 Бесплатно

1.Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах
циклу менеджменту.

Робота менеджерів саме і полягає у тому, аби поєднати та скоординувати
використання зазначених ресурсів для досягнення цілей (елементів
виходу) організації. Вони це роблять у процесі виконання чотирьох
основних функцій менеджменту:

1) планування; 2) організацієїя; 3) керування; 4) контролю.

6 Бесплатно

1. Сутність та заг. хар-ка менеджм. Основні підходи та принципи до
менедж.

У-ня - свідома цілеспрямована д-сть людини за доп якої вона впорядковує
і підпорядковує своїм інтересам елементи зовнішнього середовища:
суспільства, живої і неживої природи. У-ня в живій природі – у-ня
біологічними процесами, в неживій – у-ня речами. М-нт (англ. manage -
упрпавляти, лат. manus - рука) - порцес планування, організації,
мотивації і контролю необхідний для того, щоб сформулювати і досягти
цілей організації. У-ня – особливий вид д-ті, що перетворює
неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу.
М- – це: спосіб, манера спілкування з людьми; мистецтво у-я; особливого
роду вмілість і адміністративні навички; орган у-я, адміністративна
одиниця. М-т – це вміння досягти поставлених цілей, використовуючи
працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей.

9 Бесплатно

Суть менеджменту, співвідношення категорій "управління" і "менеджмент".

Управління - свідома цілеспрямована діяльність людини за допомогою якої вона впорядковує і підпорядковує своїм інтересам елементи зовнішнього середовища: суспільства, живої і неживої природи. Управління в живій природі - управління біологічними процесами, в неживій - управління речами. Менеджмент (англ. manage - упрпавляти, лат. manus - рука) - порцес планування, організації, мотивації і контролю необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації. Пітер Дракер "Управління – особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу". Оксфордський словник: Менеджмент – це: спосіб, манера спілкування з людьми; влада і мистецтво управління; особливого роду вмілість і адміністративні навички; орган управління, адміністративна одиниця. Менеджмент – це вміння досягти поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей.

10 Бесплатно