Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Банківська сиcтема - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.

74 Бесплатно

У теперішній час в Україні відбувається процес становлення ринкової економіки. Така економіка, на відміну від існуючої командно-адміністративної, передбачає нові принципи функціонування господарюючих суб’єктів. Головний серед них — принцип прибуткового господарювання, досягнення великого прибутку. Дохідність, прибутковість як принцип означає те, від чого господарюючий суб’єкт не може існувати, без чого він втрачає зміст своєї економічної діяльності. Цей принцип має неминучий постійний характер. Відтак прибуток не повинен бути тільки рушійним мотивом діяльності. Він також є джерелом розвитку як самого суб’єкта, так і суспільства в цілому.

118 Бесплатно

 Банки – це центри де в основному починається і завершується ділове партнерство. Від чіткої, розумної діяльності банків залежить здоров’я економіки. Без розвинутої мережі банків, діючих саме на комерційній основі, прагнення до побудови реального і ефективного ринкового механізму залишиться лише побажанням. А так як кредитування є однією з найголовніших функцій банків, то річ піде саме про цей вид їх діяльності.

118 Бесплатно

Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів.

142 Бесплатно

Ринок є складною багатофункціональною структурою,  в умо­вах якої функціонує багато економічних інститутів,  одним з яких є банківська система.

Банки є особливими фінансовими інститутами  і  ор­ганізаційними центрами ринку позичкових капіталів,  тобто сукупності взаємовідносин,  де об’єктом угоди виступає грошовий капітал та формується попит і пропозиція на нього.

90 Бесплатно

Полгиблення економічних реформ, розвиток фінансово-кредитної і банківської систем, введення національної валюти україни сприяли становленню і змицненню валютно ринку України. 

107 Бесплатно
Перехід України від централізованої планової економіки до принципіально нової ринкової, що регулюється державою, потребує створення в країні фінансового ринку з усіма обслуговуючими його інститутами. Багато десятирічь в Україні не існувало ні фінансового ринку, ні його інфраструктури.

 Ринкові методи ведення господарства вимагають потенційних можливостей фінансового ринку в першу чергу для забезпечення всебічного розвитку країни.

 Фінансовий ринок - це сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно знаходяться у русі, розподілені чи перерозподілені, що змінюються під впливом співвідношення попиту та пропозиції на ці ресурси зі сторони різних суб’єктів економіки.

74 Бесплатно
Сучасний банківський ринок на Україні набирає все більше ознак цивілізованого ринку високорозвинутих країн Західної Європи та США. Відійшли в минуле намагання банків швидко розбагатіти за рахунок миттєвих спекулятивних операцій на валютному ринку, коли курс на валюти змінювався по декілька разів за один день. Потрібно відзначити вирішальну роль у переході до європейських стандартів ведення банківської справи Національного банку України. Так, розумними та зваженими діями вдалося стабілізувати валютний курс української гривні, шляхом законодавчого обмеження операцій банків з валютою. При цьому такі обмеження не внесли суттєвих проблем для компаній, що займаються міжнародними розрахунками.
120 Бесплатно
Однією із складових економічної системи є банківська стстема. Для ринкової економіки характерний дворівневий принцип побудови банківської системи. На першому етапі (вищому) рівні ієрархії перебуває Центральний банк, якмй здійснює нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків і займається розрахунково-кредитним обслуговуванням їх. Комерційні банки – це другий рівень ієрархії дворівневої банківсьвкої системи. Вони займаються обслуговуванням підприємств, установ, організацій та населення.
131 Бесплатно
В останній час споживче кредитування набуває все більшої актуальності. Пов’зано це з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку всіх напрямків банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, не можливий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх його категорій (верст населення). Особливо актуально це питання стоїть перед молодим поколінням.
182 Бесплатно

 

Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів.

 

142 Бесплатно

Однією з найважливішою  категорією ринкової економіки, що відображає реальні  в'язки  і відносини  економічного  життя  суспільства. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва і являє собою економічні відносини з приводу зворотнього руху позиченої вартості. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між кредитором і позичальником. За його допомогою вільні кошти підприємств, приватного сектора і держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал, котрий передається за плату в тимчасове користування.

151 Бесплатно

Реформування економіки України, що супровод-жується приватизацією і післяприватизаційною санацією підприємств, структурною реорганізацією  галузей, в тому числі агропромислового комплексу, розвитком товарних, фондових бірж та позабіржових систем, що обслуговують рух грошей і капіталів, концентрацією інвестиційних ресурсів у вітчизняних власників та інше, потребує адекватних банківських послуг на ринку фінансових послуг. Адже тільки банки та інші фінансово-кредитні інститути як фінансові посередники на ринку грошей і капіталів здатні забезпечити своєчасне і необхідне зустрічне покриття потреби в оборотних ресурсах та інвестиціях тимчасово вільними коштами інституційних секторів економіки. Серед них кошти населення, так званих домогосподарств, і запозичення є домінуючими.

115 Бесплатно
Економічне зростання в Україні значною мірою залежить від стабільного функціонування та розвитку комерційних банків, передусім – від рівня їх капіталізації, обсягів здійснюваних активних операцій, кредитування реального сектора економіки країни. 
72 Бесплатно

Управління господарським портфелем на сьогоднішній день застосовується в банківській сфері, хоча зустрічає чимало супротивників. Багато банків, узявши на озброєння цей могутній інструмент ринкового господарювання, згодом відмовлялися від нього. Таким фактам є цілком логічні пояснення. Система планування взагалі, і стратегічного зокрема, не підлягає сліпому копіюванню західних методик. У будь-якої організації є свої індивідуальні особливості, пов'язані з організаційною структурою, цінностями, внутрішньою культурою, кадровим складом. Усе це вимагає відповідної адаптації системи планування, що вводиться. У цьому і є основні труднощі при переході до роботи з використанням системи управління господарським портфелем.

109 Бесплатно

Успіх становлення економічної незалежності України на ринковій основі великою мірою визначається ефективною роботою фінансово-кредитного комплексу, основою діяльності якого є банківська система. Її структура в Україні представлена двома рівнями : Національним банком і комерційними банками різних форм власності, спеціалізації та територіального рівня. Вплив комерційних банків на народногосподарський розвиток країни на сьогодні так і в майбутньому має зростати. Становлення незалежної банківської системи в Україні бере свій початок з 20 березня 1991 року з прийняттям Закону “Про банки і банківську діяльність”, який дав реально створити Національний банк України.

119 Бесплатно
В останній час споживче кредитування набуває все більшої актуальності. Пов’зано це з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку всіх напрямків банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, не можливий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх його категорій (верст населення). Особливо актуально це питання стоїть перед молодим поколінням.
121 Бесплатно

Кредит  і   кредитні  відносини  є  невід‘ємною  складовою   економічної  системи   України.  Сфера  кредитування   безпосередньо  пов‘язана  з  потребами   розвитку   національного   виробництва.  Знаходячись   у  центрі  сучасного  грошово-фінансового господарства, обслуговуючи  інтереси  господарюючих  суб‘єктів, кредит  опосередковує  зв‘язки  між  державою, банком, товаровиробниками  і населенням. Кредитні  відносини  мають  сприяти  подоланню економічної  кризи в країні і забезпечувати  прогресивний розвиток вітчизняного  товарного  виробництва .

119 Бесплатно
В наш час різко зростає значення міжнародних економічних зв'язків у господарському розвитку окремих держав. Головним фактором цього є широка інтернаціоналізація виробництва й обігу, науково-технічна революція. Перехід України до ринкових умов господарювання створює широкі можливості для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, фінансово-господарської самостійності підприємств, участі країни у міжнародних валютно-розрахункових відносинах. Ці відносини є основною складовою міжнародних економічних відносин. Діяльність банків у сфері валютно-розрахункових операцій набуває все більшого масштабу.
123 Бесплатно

Стрижнем економічної інфраструктури нашої держави є банківська система, становлення і розвиток якої ми нині спостерігаємо.

Налагоджений дієвий механізм кредитних взаємовідносин є важливим фактором розвитку всієї банківської системи України, а також для розвитку країни в цілому. Розвиток кредитних взаємовідносин сприяє розвитку і налагодженню виробничих взаємовідносин між функціонуючими суб’єктами господарювання всіх форм власності і в кінцевому результаті підвищенню ВВП країни. 

120 Бесплатно