Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Державний бюджет України і місцеві бюджети концентрують показники утворення й використання грошових коштів.

Важливе державне значення належить процесові виконання Державного бюджета, який не може бути забезпечений без чіткой організації бюджетного обліку.

32 Бесплатно

     Фінансове  забезпечення  декларованого  переходу  нашої економіки на ринкові   рейки   є   найважливішою   проблемою   поточного  моменту   і найближчого  майбутнього.  Очевидно,  що  створення   фондового  ринку   є єдиною   альтернативою   що існував   ще  недавно,  а тепер істотно підірваному дефіцитом  централізованих коштів, вольовому розподілу фінансових ресурсів. Розвинений внутрішній фінансовий ринок міг  би  істотно   полегшити  задачу  інтеграції  в світовий   фінансовий ринок   і  створити  канал  для  інвестування іноземного  капіталу  в  нашу економіку  через  розміщення  наших  цінних  паперів.

48 Бесплатно

Вступ

 

Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва,  споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеному матеріальному та духовному базі висловлюється у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці.

Заробітна плата - є важливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.

Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.

В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування важливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу.

Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства , установлює штатний розклад , форми і системи оплати праці, преміювання.   Урахування праці і заробітної плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.

Урахування праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі урахування на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників фірми, підприємства.

49 Бесплатно

ПЛАН

ВСТУП – ст. 2

1. Банківський кредит та його класифікація – ст. 5

2. Умови та порядок укладення кредитної угоди – ст. 9

3. Засоби захисту від кредитного ризику – ст. 12

4. Етапи процесу кредитування – ст. 22

5. Способи нарахування відсотків за кредитами – ст. 28

6. Формування та використання резерву на покриття можливих втрат за позиками комерційних банків – ст. 32

ВИСНОВОК – ст. 37

Перелік використаної літератури – ст. 38
38 Бесплатно

Вступ

 

Державний бюджет України і місцеві бюджети концентрують показники утворення й використання грошових коштів.

Важливе державне значення належить процесові виконання Державного бюджету, який не може бути забезпечений без чіткої організації бюджетного обліку.

Основне завдання бюджетного обліку – забезпечення своєчасного і повного надходження доходів у бюджет, своєчасне фінансування заходів, передбачених видатковою частиною бюджету, забезпечення цільового використання коштів бюджету, ефективного використання їх за призначенням.

Значення бюджетного обліку зростає в період, коли економіка і держава вражені інфляційними процесами. Головним завданням обліку в цей період є забезпечення чіткої організації бухгалтерського обліку у використанні бюджетних коштів, державної дисципліни в усіх органах управління , які виконують бюджет, жорсткого режиму економії при фінансуванні видатків бюджету і їх використанні.

27 Бесплатно

Вступ.

Сучасні кредитно-банківські системи мають складну, структуру. Якщо за основу класифікації прийняти характер послуг, що надаються клієнтам, то можна виділити три найважливіших елементи сучасної кредитної системи :

•      центральний банк

•      комерційні банки

•      спеціалізовані    фінансові   заклади   (    страхові,        іпотечні,    ощадні,
інвестиційні банки )

Комерційні банки відносяться до особливої категорії ділових підприємств, що одержали назву фінансових посередників. Вони заохочують капітали, заощадження населення і інші грошові кошти, що вивільнюються в процесі господарської діяльності, і надають їх в тимчасове користування іншим економічним суб'єктам, що потребують додаткового капіталу. Банки створюють нові вимоги і зобов'язання, що стають товаром на грошовому ринку. Так, приймаючи вклади клієнтів, комерційний банк створює нове зобов'язання -депозит, а видаючи позику - нова вимога до позичальника.
23 Бесплатно

План

Вступ

1.     Комерційні банки як складова банківської системи країни

1.1. Історія розвитку комерційних банків

1.2. Сутність банківської системи і комерційних банків

1.3. Операції комерційних банків

1.4. Функції комерційних банків

2.     Розвиток комерційних банків в Україні

2.1. Зародження банків і розвиток за роки незалежності

2.2. Проблеми вдосконалення комерційних банків

Висновки

Додатки

Список джерел                    

33 Бесплатно

ЗМІСТ

 

Вступ ……………………………………………………………………….…..... 3

Розділ 1.  Сутність транснаціонального банку

1.1. Основні види діяльності транснаціональних банків……………………….9

1.2. Організаційна структура ТНБ в умовах глобалізації……………………...19

Розділ 2. Аналіз зовнішніх факторів як основна частина маркетингові дослідження ТНБ

2.1. Особливості регулювання банківської діяльності в різних країнах…..….28

2.2. Оцінка і стратегія політичного ризику в діяльності ТНБ……………...….37

Висновки і пропозиції........................................................................................40

Список літератури……......................................................................................42

40 Бесплатно

Зміст

38 Бесплатно
 • Вступ
 •  1. Банківська система України.
 • 1.1.          Формування банківської системи у незалежній Україні.
 • 1.2.          Банківська система України на сучасному етапі.
 •  2. Національний банк України.
 • 2.1.    Правове становище Національного банку.
 • 2.2.          Керівні органи Національного банку.
 • 2.3.          Банківське регулювання і банківський нагляд.
 •  3. Інші банки , що створені і діють на території нашої держави відповідно до положень Закону України “Про банки і банківську діяльність”.
 • 3.1.    Правовий статус інших банків.
 • 3.2.    Правові засади контролю Національного банку за діяльністю інших банків.
 • Висновки
 •  Список використаної літератури.
40 Бесплатно
ЗМІСТ

 

 

      Вступ............................................................................................. 3        

      1 Комерційний  банк  як  фінансовий  посередник........................ 4                            1.1.    Суть,  види та  правові  основи  організації    ................................. 4                            1.2.    Структура та  органи  управління..................................................... 8        

         2. Кредитна  політика  банку,  її  основні  елементи................... 12                            2.1.   Сутність,  класифікація  та  призначення  кредитів............................ 12                            2.2.   Підстави,  порядок  надання  кредиту  в  комерційних  банках України та контроль за

                      їх  поверненням............................................................          19                 3.   Форми  забезпеченості  повернення     кредитів  наданих    комерційними  банками   (на прик-                     ...........................................................................                   ладі  АКБ “УКРСОЦБАНК”)    24...........................................................................                   3.1.   Характеристика  діяльності  АКБ “УКРСОЦБАНК”.......................... 24                            3.2.   Застава,  як  засіб  забезпечення  виконання  зобов’язань................ 32                            3.3     Резервування  на  випадок неповернення .......................................... 39 

    Висновки..................................................................................... 43                              Список  використаної  літератури.................................................... 45                    Додатки    .......................................................................................... 46

89 Бесплатно
ВСТУП

 

Розвиток технічної та економічної думки на протязі XXI сторіччя призвів до значного підвищення ефективності функціонування економіки, рівня життя людей в розвинених країнах світового співтовариства. Становлення ринкових відносин в нашій країні та інтеграція до світового співтовариства не можливе без функціонування ефективного механізму розрахунків, автоматизації банківської діяльності.

Однією з найважливіших сфер банківської діяльності від якої залежить ефективність функціонування економіки України в цілому і кожного суб’єкта підприємницької діяльності окремо, є організація безготівкових розрахунків у  господарському обороті.

На Україні вже кілька років успішно функціонує Система Електронних Платежів і вона здобула високої оцінки у закордонних спеціалістів. Однак у сфері сучасних банківських послуг для населення, автоматизації банківських операцій ще невирішені проблеми, що вимагають координації спільних зусиль Національного банку України та  банків.

39 Бесплатно

Зміст

3

 

6

6

10

14

 

21

23

27

32

 

 

 

 

 

46

 

46

49

53

60

 

63

 

65

 

68

 

Вступ

 

Розділ I.  Організація  і  діяльність  комерційних  банків

     I.1. Створення  комерційних  банків.

     I. 2. Законодавчі  регулятори  банківської  діяль-  ності.

     I. 3. Виявлення  конкурентів  і   відносини  з  ними.

 

Розділ II. Основні  поняття  банківської  конкуренції

     II.1. Виникнення  і  розвиток  банківської  конкуренції. 

     II. 2. Структура  банківської  конкуренції.

     II.3. Види  конкуренції :

          а) конкуренція  продавців  і  конкуренція  покупців;

          б) внутрігалузева  і  міжгалузева  конкуренція;

          в) цінова  і  нецінова  конкуренція;

          г) досконала  і  недосконала  конкуренція;

 

Розділ III. Конкуренція  між  банками  на  міжнародному рівні

     III.1. Структура  власності  і  необхідності  конкуренції  між  банками.

III.2. Посилення  конкуренції  на  кредитному  ринку.

III.3. Банки  України  в  перехідний  період.

     III.4. Поняття  конкуренції  на  Україні.

 

Висновки.

 

Список використаної літератури

 

Додатки

 

71 Бесплатно
План

 

 

 Вступ

1.     Механізм відтворення основних фондів

2.     Види амортизації та їх характеристики

3.     Методи розрахунку амортизації основних фондів

4.     Практичні проблеми управління відтворенням основних фондів

 Висновки

 Використана література

44 Бесплатно

П Л А Н

Введення

1. Джерела формування кредитних ресурсів комерційних банків

   1.1 Власний капітал

   1.2 Притягнуті засоби

       1.2.1 Депозитні операції комерційних банків

       1.2.2 Міжбанківський кредит

   1.3 Сучасний стан формування кредитних ресурсів у Україні

       1.3.1 Депозити юридичних осіб

       1.3.2 Ринок міжбанківських кредитів в Україні

2 Аналіз діяльності банків по формуванню і розміщенню кредитних ресурсів

   2.1 Аналіз діяльності банків у 1998 році.

   2.2 Аналіз структури балансів найбільших банків України на 1.10.1998

ВИСНОВКИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Список використаної літератури

27 Бесплатно
Визначити види банківських кредитів та охарактеризувати їх.

Нині найпоширенішим видом кредиту є банківський. За такого кредитування підприємство виступає тільки в ролі позичальника. Банківський кредит класифікують за такими ознаками:

1. Цільова направленість.

2. Термін кредиту.

3. Вид відсоткової ставки.

4. Валюта кредиту.

5. Види обслуговування.

Залежно від мети кредит може надаватися на:

• фінансування оборотного капіталу;

• фінансування основного капіталу;

• викуп приватизованого підприємства.

Види кредиту можна класифікувати за різними критеріями.

Залежно від суб'єктів кредитних відносин прийнято виділяти банківський кредит, державний кредит, міжгосподарський (комерційний) кредит, міжнародний, особистий (приватний) кредит. У банківському кредиті суб'єктами кредитних відносин (одним чи обома) є банк, у державному кредиті — держава, що виступає переважно позичальником. У міжгосподарському (комерційному) кредиті обома суб'єктами є господарюючі структури , у міжнародному кредиті — резиденти різних країн. В особистому (приватному) кредиті одним із суб'єктів є фізична особа.

15 Бесплатно

план

Вступ

1. Теоретичні основи формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку

1.1 Формування доходів комерційного банку

1.2 Формування витрат комерційного банку

1.3 Процентна маржа

1.4 Формування і використання прибутку комерційного банку

2. Характеристика АКБ “УКРСОЦБАНК”

2.1. Аналіз структури активів та пасивів

2.2 Характеристика операцій, які здійснює АКБ “УКРСОЦБАНК”

2.3. Діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК" на ринку цінних паперів

2.4. Міжнародна діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК"

3. Аналіз доходів, витрат та прибутку АКБ “Укрсоцбанк”

3.1. Структурний аналіз доходів комерційного банку

3.2. Структурний аналіз витрат комерційного банку

3.3 Аналіз динаміки доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк

Висновки

Список використаної літератури
34 Бесплатно

План

Вступ…………………………………………………………………………..…3

1. Теоретико-методологічні підходи дослідження процентної політики комерційного банку………………………………………………………….6

1.1   Суть та види процентної політики, вплив зовнішніх факторів……....6

1.2   Управління процентною політикою…………………………………...14

2.     Аналіз процентної політики комерційного банку “Аваль”………………24

2.1   Аналіз динаміки та структури процентних доходів та процентних витрат…………………………………………………………………….24

2.2   Розрахунок окремих показників діяльності банку……………………28

3.     Вдосконалення процентної політики комерційного банку………………34

3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Загальні положення……………………………………………………..34

3.2   Застосування ГЕП – менеджменту……………………………………..36

3.3   Метод кумулятивного ГЕПу……………………………………………38

Висновки………………………………………………………………………..41

Список використаної літератури………………………………………………44

Додатки

 

45 Бесплатно
ЗМІСТ Вступ

1.Фінанси і грошово-кредитна політика

2.Механізми грошово-кредитної політики

       2.1Операції на відкритому ринку

       2.2Управління обов’язковими резервами

       2.3Регулювання облікової ставки та банківського відсотка

3.Дієвість монетарної політики

4.Грошово-кредитна політика в Україні завдання, перспективи, проблеми

Висновок

Список літератури
29 Бесплатно

ЗМІСТ

 

 

  Вступ                                                                                             

І. Сутність споживчого кредиту                                                   

1.1. Класифікація споживчого кредиту                               

1.2. Процентні ставки по споживчих кредитах і фактори    які їх визначають

1.3. Кредитний “скоринг” на прикладі українських і зарубіжних банків

ІІ. Умови та порядок надання споживчого кредиту на прикладі ЧФ КБ“Приватбанк” та ЧФ АТ “Укрінбанк” 

2.1. Аналіз кредитоспроможності приватних осіб                       

2.2. Документальне оформлення споживчого кредиту                

2.3. Забезпечення  споживчого  кредиту                                     

2.4. Бухгалтерські операції при наданні споживчих кредитів

2.5. Тенденції розвитку в споживчого кредитування (перспектива  розвитку) в Україні

Висновки                                                                                       

Література                                                                                     

Додатки                                                           
84 Бесплатно