Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:
10 Бесплатно
10 Бесплатно
24 Бесплатно

Банківська політика, що визначає дії на перспективу, виробляється у процесі стратегічного планування, яке являє собою найбільш відповідальну частину банківського управління. Складовими частинами банківської політики є:

12 Бесплатно

Акціонерний комерційний агропромисловий банк “Україна” входить до єдиної банківської системи України.

          Банк у своїй роботі керується Законами України “Про банки і банківську діяльність” ,“Про господарські товариства”,іншими законодавчими актами України,нормативними актами Національного банку України,єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках  на базі комплексної автоматизації та комп”ютеризації та Статутом Акціонерного комерційного  агропромислового банку “Україна”.

           Статутний фонд банку “АВАЛЬ” становить  19.74  млн. гривень.

          Дирекція Акціонерного почтово-пенсійного банку “АВАЛЬ” є структурним підрозділом банку , суб”єктом господарювання,має власний консолідований баланс з урахуванням  балансів   підзвітних   їй   установ ,субкореспондентський рахунок і МФО та здійснює  свою діяльність на засадах повного господарського розрахунку відповідно  до бізнес-плану Дирекції ,затвердженого Правлінням банку.

         Дирекція діє на підставі “Положення про Дирекцію Акціонерного почтово-пенсійного банку “Аваль” по Кіровоградській області”.

            У своїй діяльності керується законами  України,постановами Верховної Ради та Уряду України,нормативними актами Національного  банку України ,Статутом та іншими нормативними документами банку “Аваль”.

21 Бесплатно

ВСТУП.

 

                 Фінансова діяльність держави – одна з найважливіших сфер її діяльності, передбачених законодавством України. Ця діяльність виявляється у збиранні, розподілі та використанні потрібних державі грошових коштів. Отже, фінансова діяльність держави спричинена необхідністю держави здійснювати  розподіл та перерозподіл національного доходу.

                   При висвітленні теми даної контрольної роботи ставиться мета визначити, в чому полягає сутність фінансової діяльності держави в Україні, яких принципів дотримується держава при її здійсненні, які методи вона при цьому застосовує. В роботі аналізуються ряд норм Конституції України та інших законодавчих актів, присвячених правовим аспектам  фінансової діяльності держави.

11 Бесплатно
Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку.

 

Всі об’єкти бухгалтерського обліку в комерційному банку поділяють на чотири групи:

1)           господарські засоби та їх розміщення (основні й оборотні);

2)           ресурси (джерела утворення) господарських коштів;

3)           функціональні обов’язки банку (статутна діяльність – процес здійснення послуг);

4)           фінансові результати статутної діяльності.

9 Бесплатно

Акції та інші види цінних паперів, коли входять у вжиток, створюють ринок цінних паперів, які має своє закони і особливості розвитку та функціонування.  Про масштаби цього ринку свідчить той факт, що сьогодні в капіталістичних країнах вартість всіх акцій і облігацій, що знаходяться в обігу, перевищує річний обсяг їх валового національного продукту.  Більша частина цінних паперів реалізується через спеціально створений інститут - фондову біржу (цінні папери іноді називають фондами).

Акціонерний капітал живе як би подвійним життям, маючи дві форми існування.  З одного боку, це дійсний капітал, що реально функціонує в системі суспільного відтворення.  З другого - капітал, поданий у формі цінних паперів.  Капітал, інвестований у цінні папери, існує як би в особливій системі координат, і його динаміка безпосередньо визначається станом, кон'юнктурою ринку цінних паперів, далеко не завжди адекватно відображаючи реальні економічні процеси.

 Саме цей двійник реального капіталу, називаний фіктивним капіталом, що має особливий рух поза кругообігом дійсного капіталу, як специфічний товар і обертається на фондовій біржі.

7 Бесплатно
З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

 

 

1. Посередницькі операції банків

 

2. Товарно-комісійні, складські операції та операції за дорученням

 

3. Знайти форвардний  курс долара до гульдена та марку  по курсу “спот” і “форвард”, якщо:

курс “спот”     2,5010 – 2,5068

дисконт ( 3 міс.)   30 – 10

 

4. У кліента рахунок в USD, а він  хоче внести на дипозит 100 000 DEM.

Найменування

Курс купівлі

Курс продажу

FRF

5,6

5,707

DEM

1,6

1,6900

 

5. Згідно з умовами кредитного договору ставка простих відсотків в першому місяці користування кредиту склала 80% річних, а в кожному наступному місяці зростала на 5%. Визначити суму відсотків за кредит 300 тис.грн. строком на 9 місяців

14 Бесплатно

ЗМІСТ

1.     Вступ.

2.     Порядок нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів.

3.     Методи нарахування амортизації.

3.1.          Прямолінійний метод.

3.2.          Метод зменшення залишкової вартості.

3.3.          Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

3.4.          Кумулятивний метод.

3.5.          Виробничий метод.

4.     Практичне завдання.

5.     Список використаної літератури.

16 Бесплатно

Наведіть класифікацію кредитів комерційного банку

В широкому розумінні кредит — це суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності.

Сутність кредиту, як і його форма, постійно розвивається й ускладнюється. В основі цього процесу лежить розвиток і вдосконалення економічних відносин у суспільстві, що визначають зміни в характері формування вільних коштів, ускладнення і розширення потреб економічних суб'єктів у додаткових коштах, удосконалення організаційних та правових відносин між суб'єктами кредиту тощо.

20 Бесплатно
Відкриття та ведення поточних валютних рахунків

та облік операцій за ними

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті юридична особа-резидент подає уповноваженому банку такі документи:

•   заяву на відкриття рахунку, яку підписують керівник і головний бухгалтер та скріплюють гербовою печаткою;

•  картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові документи, засвідчену відповідно до вимог;

•  копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, засвідчену нотаріально чи органом, який видав це сві­доцтво;

•   копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи реєструючим органом;

•   копію документа, що підтверджує взяття під­приємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або упов­новаженим банком;

•   копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нота­ріально або органом, що видав цей документ.

10 Бесплатно

1.            Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів.

 

В загальному виді ринок цінних паперів можна визначити як сукупність економічних відносин із приводу випуску і звертання цінних паперів між його учасниками.

У цьому змісті поняття ринку цінних паперів не відрізняється і не може відрізнятися від визначення ринку будь-який інший товар. Відмінності з'являються, якщо порівняти сам об'єкт досліджуваного ринку. Номенклатура ринку цінних паперів відповідає не ринкові якогось окремого товару, а товарному ринкові в цілому. Далі, якщо товари виробляються на заводах і фабриках, те цінні папери випускаються в звертання. Що б товар дійшов до свого споживача, потрібна своя організація руху товарів, а для цінного папера – своя. Товар продається один або кілька разів, а цінний папір може продаватися і купуватися необмежене число раз і т.д. Ринок цінних паперів – це складова частина ринку будь-якої країни. Основою ринку цінних паперів є товарний ринок, гроші і грошовий капітал. Перший є надбудовою над другим, похідним стосовно них.

23 Бесплатно

ЗВІТ

про суми і процентні ставки за депозитами

Під час надання інформації за цією формою не включаються суми в національній та іноземній валютах за розрахунковими операціями (але не за депозитними (вкладними).

Під час надання інформації в іноземній валюті:

ураховуються суми залучених та пролонгованих протягом дня депозитів (вкладів) згідно з укладеними договорами (сума курсової різниці не включається);відображаються суми і  процентні   ставки  за депозитами (вкладами), що фактично залучені та пролонговані банками від юридичних і фізичних осіб за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу Національного банку України за кожним кодом валют за кожний операційний день.

23 Бесплатно

Види банків. Загальна класифікація банківських послуг.

Розвиток економіки неможливий без добре функціонуючого грошового обігу. Саме він надає можливість реалізовувати зв'язки між всіма учасниками і складовими частинами господарської організму. А головними центрами, де в більшості випадків починається та завершується ділове партнерство, є банки. Без розвиненої мережі банків, діючих на комерційній основі, створення реального та ефективного ринкового механізму буде залишатися лише добрим побажанням. Саме комерційні банки, на думку багатьох економістів, є центрами фінансової системи, які зосереджують вкладення урядів, ділових кіл та мільйонів громадян. За допомогою кредитних та інвестиційних операцій комерційні банки відкривають доступ до своїх фондів різноманітного роду позичальникам: приватним особам, фірмам та уряду. Банківські операції полегшують як рух товарів та послуг від виробників до споживачів, так і фінансову діяльність держави. Вони надають частину коштів обігу, а самі виступають як засіб регулювання кількості грошей в обігу.

13 Бесплатно

Національний банк-організатор грошового обігу в країні

В умовах товарного виробництва і ринкових відносин круго­оборот капіталу здійснюється у грошовій формі. Це означає, що він починається (Г-Т) і завершується (Т-Г) за допомогою грошей. Гроші, будучи продуктом товарного виробництва, опосередко­вують економічні зв'язки між підприємствами, забезпечують облік матеріальних і трудових витрат, виконують роль загального вартісного еквівалента.

Таким чином, грошовий оборот - це процес безперервного руху грошових знаків між суб'єктами економічних відносин у процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання націо­нального продукту, який здійснюється шляхом безготівкових розрахунків та через обіг готівки. З кількісної точки зору грошовий оборот - це сукупність усіх грошових платежів і розрахунків, що відбуваються у народному господарстві.

10 Бесплатно

Зміст

 

1.Банківський аудит, сутність, види, вимоги щодо його проведення…………..3

2. Банківські інвестиційні операції…………………………………………….….7

3. Прибуток  комерційного банку та його розподіл…………………………….18

Список використаної літератури………………………………………………....22

22 Бесплатно
З  М  І  С  Т

 

 

 

1. Експрес-аналіз фінансового стану, його основні єтапи

 

2. Аналіз  фінансового лівериджу

 

3. Задача 8,18

 

    Література

 

14 Бесплатно
З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

 

 

1. Теоретичне  питання.  Основні види фінансових посередників, їх функції та джерела фінансування

 

2. Практичне завдання :

Опишіть фінансову послугу на фінансовому ринку і вкажіть :

-  до якого ринку відноситься ( ринок грошей ) .

-  який фінансовий інструмент використовується .

-  позитивні фактори, які отримають покупець та продавець.

-  негативні фактори, які отримають покупець та продавець.

-  роль фінансової послуги в ринковій економіці

 

3. Розрахункове  питання (задача)

 

     Література
11 Бесплатно

Питання 1. Порядок створення і реєстрації комерційних банків.

Комерційні банки – основна ланка кредитної системи країни, у яку входять кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на засадах комерційного розрахунку. Для цього вони використовують не тільки свій власний капітал, але і залучений фінансовий капітал у виді внесків, депозитів, міжбанківських кредитів та інших джерел. Причому залучені засоби, як правило, значно перевищують обсяг власного капіталу комерційних банків.

Основною метою комерційних банків, що стали створювати в Україні у 1989 році, було оперативне одержання їхніми засновниками і клієнтами широкого спектра банківських послуг (включаючи одержання кредитів), вирішення засновниками за допомогою власного банку своїх групових чи індивідуальних проблем, одержання максимального прибутку для своїх акціонерів чи пайовиків, а також для власного розвитку.

Спочатку комерційні банки створювалися переважно як галузеві. Деякі банки виникли як дочірні банки державних спеціалізованих банків. Так, наприклад, був утворений Укрінбанк.

15 Бесплатно