Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Що таке тютюн? Тютюн — це однорічна рослина з родини пасльонових, висушені листки якої після спеціальної обробки подрібнюють і використовують для куріння. До складу листків тютюну входять такі речовини як нікотин, білки, вуглеводи, органчні кислоти, смоли і ефірні олії. Основна особливість тютюну, завдяки якій він відрізняється від інших рослин родини пасльонових, — вміст нікотину.

9 Бесплатно

Нещасні випадки на виробництві — удари, поранення тощо — називають виробничим травматизмом, що найчастіше відбувається з двох причин: внаслідок недостатнього засвоєння працюючими виробничих навичок і відсутності необхідного досвіду в поводженні з інструментами та обладнанням, через невиконання правил безпеч­ної праці та правил внутрішнього розпорядку.

6 Бесплатно

Небезпека — це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це яви­ща, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєді­яльність людей.

 

14 Бесплатно

Техніка безпеки при проведенні геодезичних робіт у містах, на дорогах, мостах, тунелях, при будівництві гідроспоруд.

До початку робіт у містах необхідно отримати в органах, керуючих даною територією, дозвіл на право виконання робіт і погодити вимоги безпеки, висунуті місцевими органами до проведення геодезичних робіт.

Перед початком робіт на автомагістральних дорогах з рухом транспортних засобів або ж перед виходом бригади на автостради керівник зобов'язаний проінструктувати робітників про використання умовної сигналізації, яка подається жестами або прапорцями, а також про порядок руху на маршруті.

5 Бесплатно

Листок — обмежений у рості бічний виріст пагона. Функції листка — фотосинтез, випаровування води (транспірація) і газообмін. Крім цих основних функцій у результаті ідіоадаптацій до різних умов існування листки, видозмінюючись, можуть нагромаджувати поживні речовини (цибуля, капуста), воду (алое), захищати рослину від поїдання тваринами (колючки кактуса і барбарису), здійснювати вегетативне розмноження (бегонія, фіалка), ловити і перетравлювати комах (росичка, непентес), рухати і закріплювати слабкі стебла (вусики гороху, вики), видаляти продукти обміну речовин під час листопаду (у дерев і кущів).

10 Бесплатно

Здоров'я – це природний стан організму людини, який характеризується ступенем стабільності функціональних і біохімічних систем людини, а також взаємозв'язків у системі «людина – середовище існування».

11 Бесплатно

Психологія безпеки праці є важливою ланкою в структурі забезпечення безпечної діяльності людини. Як вітчизняний, так і закордонний досвід досліджень цього напрямку показує, що при вирішенні задач зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань повинен включатися не тільки інженерно-технічний напрямок, але й аспекти аналізу психології працюючих у виробничій обстановці.

15 Бесплатно

Аналізатори людини, що сприймають вібрацію, дотепер не виділені як біологічні елементи. Існує кілька гіпотез про природу вібраційної чутливості.

Діапазон частот вібрації, що відчуваються людиною, розташовується  від 1 до 10000 Гц. Найбільш висока вібраційна чутливість організму людини до частот 200 – 250 Гц. Пороги вібраційної чутливості різні для різних ділянок тіла. Найбільшою чутливістю володіють дистальні ділянки тіла людини  (наприклад, кисті рук).

9 Бесплатно

Звуковий аналізатор дозволяє людині за допомогою звукових сигналів одержувати значну частину інформації. Ці сигнали, звичайно, можуть також нести в собі інформацію і про небезпеку. У такий спосіб звуковий аналізатор людини  забезпечує не тільки сприйняття акустичної обстановки системи «людина – середовище існування», але у достатній мірі відповідає необхідному рівню забезпечення умови безпеки життєдіяльності людини.

5 Бесплатно

Зоровий аналізатор людини є одним з головних систем сприйняття навколишнього середовища. Дослідження показують, що через цей аналізатор людина сприймає близько 90 % всієї інформації, що надходить до людини із навколишнього середовища.

Зоровий аналізатор людини характеризується найбільшим часом адаптації в порівнянні з другми аналізаторами, тобто тим відрізком часу, що протікає між дискретною зміною рівня зовнішнього впливу і встановленням оптимальної чутливості (адаптпциї) аналізатора до цієї зміни.

5 Бесплатно

Людина реалізує безпосередній зв'язок у системі «людина – середовище існування» за допомогою своїх аналізаторів (Розд. 2.2.1). За допомогою цих аналізаторів людинаа одержує комплексну масову інформацію про характеристики зовнішнього світу. Кількість інформації виміряється в двоїчних кодах – бітах. У людинаи потік інформації, який може надходити через зоровий рецептор, дорівнює 1...10 біт/с; нервові волокна пропускають 2...10 біт/с, а до свідомості доходить близько 50 біт/с. У пам'яті людини з достатнім ступенем надійності затримується тільки 1 біт/с. Виходячи з цього випливає, що значна частина інформації, що надходить є надлишковою і мозком фіксується тільки найбільш важлива інформація.

6 Бесплатно

Унаслідок впливу природних негативних факторів умов середовища існування людини, адекватної реакції на взаємозв'язки системи «людина – середовище існування» у процесі еволюції в організмі людини поряд із системами сприйняття створений ряд систем забезпечення безпеки. Наприклад, око забезпечує зорове сприйняття образів, але воно в той же час має віко, дві м'язово-шкірні складки, що при змиканні закривають очне яблуко. Таким чином, віко несе функцію захисту очного яблука, охороняючи орган зору від надмірного світлового потоку чи механічного ушкодження, сприяє зволоженню його поверхні і видаленню зі сльозою сторонніх тіл.

6 Бесплатно

За мільйони років у ході еволюційного і соціального розвитку, у результаті впливу негативних факторів у людини сформувалася природна система захисту від небезпек. Ця система відрізняється досконалістю. Як будь-яка біологічна чи технічна система вона характеризується межами існування стосовно рівня негативних факторів. Таким чином, природна система захисту від небезпек власне кажучи призначена для захисту людини від небезпек, що виникають у результаті впливу негативних факторів.

7 Бесплатно

 

Організм людини складається з цілого ряду біологічних систем, одні із яких сформовані відособлено, наприклад – система кровообігу, травлення, або є типово функціональними – система терморегуляції, імунологічного захисту і т. д. Усередині таких систем природою передбачена автономна регуляція процесів. Тому при аналізі їхньої роботи вони можуть бути розглянуті як самостійні саморегулюючі системи, що мають власний зворотний зв'язок через відповідні аналізатори. Усі системи організму функціонують у взаємозв'язку, і тому організм людини, як і будь-яка складна біологічна система, являє собою єдине ціле.

5 Бесплатно

Життя є формою існування  матерії, яка характеризується системним керуванням, обміном речовин, самовідновленням і саморозвитком живих істот. Людина, яка є елементом біосфери, існує в ній у виді біологічного суб'єкта. По своїй структурі і фізіологічних функціях людина належить до теплокровного тваринного світу. Подібність між людиною і тваринами визначається складом речовин, будівлею і функціональними характеристиками організмів. У людини і в даний час присутні рудиментарні органы, що виконували важливі функції у тварин, хоча в даний час вони практично функціонально не задіяні.

5 Бесплатно

Система – це сукупність взаємозалежних компонентів, елементів, складових частин, унаслідок взаємодії яких, досягається визначений результат. При цьому під компонентами – елементами, складовими частинами системи розуміються не тільки матеріальні об'єкти, але і відносини і взаємозв'язки між ними.

7 Бесплатно

Основною задачею керування безпекою життєдіяльності є  підвищення рівня безпеки чи системи об'єктів. Правильна постановка задачі при розробці проектів вимагає, щоб уже на стадіях проектування об'єкта чи системи були включені елементи, які виключають реалізацію небезпеки.

6 Бесплатно

Відповідно до визначення, поняття принцип – це ідея, основне положення, що реалізується в процесі розробки.

Метод є способом досягнення мети. Причому вибір застосовуваного методу повинний здійснюватися виходячи з загальних закономірностей досліджуваного явища, процесу, події, що впливають на рівень безпеки життєдіяльності людини.

6 Бесплатно

«Небезпека» – це об'єктивне явище існування матеріального світу. Воно є одним з основних об'єктів вивчення в безпеці життєдіяльності. Під ним мають на увазі явища, процеси, об'єкти, здатні у визначених умовах принести шкоду здоров'ю людини безпосередньо чи викликати небажані наслідки у майбутньому.

8 Бесплатно

Виходячи з основних задач, головним об'єктом вивчення БЖД є потенційна і реальна небезпека, під якою розуміють явища, процеси, об'єкти, здатні у визначених умовах негативно впливати на природні процеси, що протікають у біосфері і завдавати шкоду здоров'ю людини безпосередньо чи побічно.

7 Бесплатно