Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:
14 Бесплатно
5 Бесплатно
  1. 1.        Походження грошей. Роль держави у створення грошей.

Ще в літописах часу Аристотеля  згадується про гроші. Але дослідження грош. почалось з розвитком капіталізму.  Засновниками класичної політекономії були Сміт, Рікардо, Маркс. Виникнення грош. обумовлено було тим, що бажання суб’єктів ринку щодо обміну споживними вартостями не збігалися.  Вони відокремлювали продукт, який мав найвищу споживну вартість. Тобто його можна було легко обміняти на необхідне благо. З часом цей продукт набував властивості загального товарного

14 Бесплатно

Отже, СГ являє собою певну с-му. Основою виникнення і існ-ня цієї с-ми є її цілісність, яка передбачає ек. взаємодію всіх складових частин с-ми на достатньо стійкому рівні. СГ відноситься до числа досить складних с-м, які характериз-ся множинністю (численністю елементів с-ми), ієрархічністю і структурністю.

Відносини між окремими елементами СГ формують певні рівні. Виділяють:

- м/н-ний рівень (його формують відносини між державами і він регул-ся м/н-ними правилами і нормами);

25 Бесплатно

1 Предмет макроекономіки 3 Модель ек.кругообігу

Макроек. — галузь економічної науки, яка вивчає функціонування
економіки в цілому з погляду забезпечення умов стійкого економічного
зростання, повної зайнятості ресурсів та мінімізації рівня інфляції

Відрізняють сім ключових проблем макроек.: 1. ВВП. 2. Економічний цикл.
3. Зайнятість (безробіття). 4. Інфляція. 5. Макроеко-номічна політика
держави. 6. Економічне зростання. 7. Макроекономічні процеси відкритої
економіки: торговельний баланс, платіжний баланс, валютний курс.

21 Бесплатно

1 Предмет і метод макроекономіки. Її цілі і завдання

Предмет макроекономіки.

Макроекономіка входить в систему економічних наук; складова частина
економічної теорії.

Специфіка:

1. Макроекономіка вивчає закономірності функціонування народного
господарства в цілому.

2. Макроекономіка вивчає загальнонаціональне полягання економічних
відносин у виробництві, розподілі .

6 Бесплатно

№1 Концептуальні основи сучасної теоретичної економіки. Мікроекономіка
як її складова частина.

Основна проблема економічної теорії та господарської практики –
розв”язання протиріччя між бажанням індивіда задовольнити свої
необмежені потреби та обмеженістю ресурсів, які знаходяться в їх
розпорядженні.

6 Бесплатно

Тема1:Порядок створення д-ті фер-х гос-в(ФГ)

1.Сутність ФГ.

Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності
громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти
товарну с/г продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою
отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення
фермерського господарства, відповідно до закону.

Законодавчою базою є:

-закони

- накази

-ст.Конституції тощо

10 Бесплатно

117. Національна, економічна і зовнішньоекономічна безпека країни та
напрями її забезпечення.

Безпека, її гарантування для будь-якої держави — складний і
багатогранний процес. Національна безпека — державна політика,
спрямована на створення внутрішніх і зовнішніх умов, сприятливих для
збереження чи зміцнення життєво важливих національних цінностей; стан,
що забезпечує захищеність інтересів народу й держави, суспільства та
його громадян.

17 Бесплатно

Білет 1

1. Національна економіка – це економіка, за якою держава здійснює хоча б
мінімальний контроль, хоча б (і в першу чергу) статистичний. Феномен
національної економіки з’явився саме тоді, коли загальний нагляд за
економікою став прямим завданням держави. Історично: початок XX століття
(перехід капіталізму в стадію імперіалізму передбачав зв’язок економіки
з державою; пізніше, внаслідок депресії 1929 – 1933, з’явилася
необхідність державними важелями регулювати окремі сторони економічного
життя). Однією з причин світової кризи 1929 – 1933 вважають відсутність
контролю за динамікою змін основних макроекономічних показників, тобто
державна статистика економічної діяльності не велася.

13 Бесплатно

Національна економіка

1. Сутність та склад національного багатства.

Про результати розширеного відтворення економічний потенціал певної
країни найповніше уявлення дає національне багатство. Національне
багатство — це сукупність створених та нагромаджених у країні працею
всього суспільства матеріальних благ, розвіданих природних ресурсів,
досягнутого рівня освіти людей, їхнього досвіду, майстерності, творчих
здібностей, які призначені для розширеного відтворення з метою
підвищення добробуту нації. Найважливішими складовими національного
багатства є (рис..1): — створений і накопичений країною виробничий
(основний і оборотний) капітал: основний капітал — це засоби праці
(будівлі, споруди, машини, обладнання тощо); оборотний — предмети праці
(матеріали, паливо, сировина та ін.); — невиробничий капітал (житлові
будинки, культурно-освітні та спортивні заклади тощо); — майно населення
— будинки, автомобілі тощо; — різноманітні запаси — готова продукція,
страхові й резервні запаси; — залучені в процес виробництва природні
ресурси — земля, ліси, розвідані корисні копалини; — нематеріальні
складові — накопичений досвід людей, їхні здібності, культурні цінності
тощо.

5 Бесплатно