Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Оцінка філософії та культури Середньовіччя як своєрідного етапу людства традиційно суперечливі. Тривалий час такі оцінки, як темні часи, провалля, перерва в поступальному розвитку цивілізації, визначили характер підходу до цієї історичної епохи, а сам термін “Середньовіччя” став синонімом відсталості та безкультур’я.

29 Бесплатно

"Кожна людина - у душі філософ" - це майже риторичне твердження все ж має в собі глибокий зміст. Оскільки уявляти або мислити про речі, які містяться поза межами безпосереднього сприйняття, за явищами навколишнього світу, є незаперечною властивістю людської природи, не залежною від її волі. Однак цей процес роздумування про світ, його явища, підстави буття речей може бути не лише спонтанним, а й керованим. І якщо спонтанність, хаотичність є тут підставою побутового філософствування, то кероване роздумування, намагання пізнати світ і місце людини в ньому, взаємовідносини між людиною і світом – прерогатива власне філософії як науки.

7 Бесплатно

Роздивляючись в данному випадку проблеми,пов`язані з розумінням буття матерії виключно важливе для філософії. Питання про матерію і її властивості, види і форми буття є корінним питанням філософії і природознавства впродовж всієї історії їх розвитку.

17 Бесплатно

Наука — форма духовної діяльності людей, яка скерована на отримання істинних знань про світ (природу, суспільство, мислення), на відкриття об’єктивних законів світу і передбачення тенденцій його розвитку.

Наука — це процес творчої діяльності по отриманню нового знання, і результат цієї діяльності у вигляді цілісної системи знань, сформульованих на основі певних принципів.

13 Бесплатно

Пізнання — процес цілеспрямованого, активного відображення дійсності в свідомості  людини, зумовлений суспільно-історичною практикою людства. Він є предметом  дослідження такого розділу філософії, як теорія пізнання.

Теорія пізнання (гносеологія) — це розділ філософії, що вивчає природу пізнання,  закономірності пізнавальної діяльності людини, її пізнавальні можливості та здібності;  передумови, засоби та форми пізнання,'а також відношення знання до дійсності, закони його  функціонування та умови й критерії його істинності й достовірності.

12 Бесплатно

У філософії дослідженню поняття “світогляд” відводиться досить багато уваги. Це можна пояснити тим, що світогляд виступає постійним супутником людської життєдіяльності на будь-якому етапі історії суспільства. Переконання, уявлення, ідеї, почуття, опосередковані досвідом особистості, беруть участь у формуванні життєвої позиції. Не може бути світогляду без ідеалу; ідеал

13 Бесплатно

У Києво-Могилянській академії, заснованій   Петром Могилою (1597-1647), вперше в Україні філософію викладали окремо від теології. Однак філософські "курси, які тут читалися, були значною мірою схоластичними. Хоч це не було повторенням схоластики Заходу, а швидше використанням на українському ґрунті західної філософії у поєднанні із сучасними досягненнями прогресивної наукової думки.

13 Бесплатно

В XVII ст. виразно визначилися дві гносеологічні концепції: сенсуалістична (Френсіс Бекон, Джон Локк) і раціоналістична (Рене Декарт, Бенедикт Спіноза). Але деякі мислителі намагалися уникнути таких двох крайностей. До них належить Томас Гоббс.

17 Бесплатно

     Очевидно, що  історичний  процес  не  є  лише  калейдоскопом, хаосом подій. В ньому можна виділити  певні  періоди  розвитку,  певні  типи суспільства.  Але  чи  можливо,  виходячи  з  того,  охопити  історію  в  її цілісності,  тобто  з  врахуванням  майбутньої   перспективи?   Чи   можливо однозначно відповісти на питання: куди саме  йде  людство,  в  чому  полягає сенс історії і чи є вона прогресивним розвитком?    

18 Бесплатно

Человечество всегда стремилось к приобретению новых знаний. Процесс овладения тайнами бытия есть выражение высших устремлений твор­ческой активности разума, составляющего великую гордость человечества. За тысячелетия своего развития оно прошло дли­тельный и тернистый путь познания от примитивного и ограни­ченного ко все более глубокому и всестороннему проникнове­нию в сущность бытия. На этом пути было открыто неисчисли­мое множество фактов, свойств и законов природы, обществен­ной жизни и самого человека, одна другую сменяли картины мира. Развивающееся знание шло рука об руку с развитием про­изводства, с расцветом искусств, художественного творчества.

14 Бесплатно