Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Українська філософія ХІV – ХVІ століття. Українська філософія ХІV – ХVІ століття представлена єресями, гуманістичними напрямками, діяльністю релігійно-національних братств.
Єресі слугували релігійною оболонкою соціального протесту народних мас проти існуючої влади, підтриманої церквою. Єресі (від грец. – особливе

6 Бесплатно

Виникнення різноманітних філософських шкіл, напрямків в стародавній Греції припадає на VI століття до нашої ери і було зв’язане з формуванням рабовласницьких суспільних відносин, розвитком торговельних, політичних, культурних зв’язків грецьких міст-держав між собою і країнами Сходу, особливо Єгипту та Вавилону. Центрами бурхливого розвитку ремесел, торгівлі, культури античності стали такі міста-держави, як Мілет і Ефес (Мала

18 Бесплатно

Якщо Мiлль користується принципом "емпiрiї даного моменту", то спенсерове розумiння досвiду охоплює його на рiвнi загального по­­­няття. Використовуючи подiл на те що пiзнається та принципово непiзнається, Спенсер погоджується з Кантом, що "першопочаток" знаходиться за межами наукових можливостей. Невiдома нам причина вiдомих дiй, котрi фiлософи називають "явищами", дозволяє через виявлення схожостей i несхожостей створювати необхiднi i абсолютнi судження, поняття. I якщо для досвiду

27 Бесплатно

З практики соціальних перетворень у Східній Європі та безсистемних змін в Україні в 90-ті роки ХХ століття стало зрозуміло, що модернізаційний проект, побудований лише на механізмах вільного ринку, виявився неефективним щодо спроможності демократизації суспільства, освоєння нових технологій, економічного розвитку в цілому. Історичний досвід останнього десятиліття довів небезпеку для українського суспільства суцільного підпорядкування ранній ліберальній ідеології економічної свободи.

15 Бесплатно

Однією з важливих функцій свідомості є пізнання людиною навколишнього світу і самої себе. Люди не можуть жити, перетворювати природу без знань. Пізнання — це таке функціонування свідомості, в результаті якого виникають нові знання. Воно є невід’ємним компонентом матеріально-практичної діяльності, хоч і не позбавлене певної відносної самостійності. На відміну від практики, яка є матеріальною діяльністю, пізнання є ідеальна, духовна форма освоєння світу. Практика, як спосіб задоволення потреб людини, може бути

9 Бесплатно

Валютний ринок нинi живе одними торгами — робити курсові прогнози стає дедалі важче: якщо ще місяць тому на кінець року обіцяли 5,5 грн/$1, то зараз прогнозують 5,4 грн/$1.

4 Бесплатно

Суть та поняття валютного курсу.

У міжнародній системі розрахунків немає якогось єдиного платіжного засобу. Тому для міжнародних валют склалися певні мінові відношення.

Валютний курс як економічна категорія являє собою ціну грошової одиниці однієї країни, виражену в грошових одиницях інших країн. Використовується валютний курс при купівлі і продажу валюти у зв'язку з експортом товарів чи послуг, надходженням у країну капіталів, доходів і кредитів, наданням кредитів іншим країнам, вивозі за кордон капіталів та

12 Бесплатно

Найпоширенішим в економічній літературі визначенням конвертованості валюти є спроможність валюти певної країни вільно обмінюватись на валюти інших країн та міжнародні платіжні засоби за діючим курсом.

Досягнення і підтримка країною конвертованості своєї національної валюти — це складна економічна проблема, пов'язана з глибокими змінами як в самій економіці країни, так і в її відносинах із зовнішнім світом. Саме тому введення режиму конвертованості національної валюти потребує від країни серйозної підготовки і створення цілого комплексу економічних передумов.

7 Бесплатно

Економічні, політичні, військові, культурні та інші відносини між країнами породжують різноманітні грошові платежі та надходження. Зовнішньоекономічна діяльність кожної країни приводить до виникнення двох зустрічних потоків іноземної валюти: вхідного (наприклад, виручка від експорту продукції) та вихідного (наприклад, оплата імпорту). Інтегральним показником цих потоків є баланс міжнародних розрахунків.

15 Бесплатно

Перетворюючись на валюту, гроші беруть на себе додаткову функцію — стають товаром, продаються і купуються, мають ціну в грошових одиницях іншої країни. Звідси випливає, що валюта як грошовий товар повинна мати не тільки внутрішнє, а й міжнародне визнання. В світовому співтоваристві має бути довіра до валюти того чи іншого учасника міжнародних зв'язків, тобто переконаність у тому, що її можна обміняти на інші валюти. На практиці валюти вільно перетинають кордони і повертаються назад.

9 Бесплатно

Європейські валютні союзи мають тривалу історію: вони створювалися як у давні часи, так і за доби Середньовіччя. В середині XIX ст. — першій чверті XX ст. в Європі існувало два класичні типи валютних союзів:

1)     які виникли в результаті політичного об'єднання (уніфікації) окремих невеликих суверенних держав, кантонів, провінцій, князівств та вільних ганзейських міст у національну державу та делегування їй повноважень щодо проведення єдиної грошової політики;

2)     які постали внаслідок централізації грошової політики незалежних національних держав.

15 Бесплатно

Одним із найсуттєвіших елементів міжнародних валютних відносин є світовий валютний ринок.

Валютний ринок — це:

1) підсистема валютних відносин у процесі операцій купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів в іноземних валютах;

2) інституційний механізм (сукупність установ і організацій — банки, валютні біржі, інші фінансові інститути), що забезпечують функціонування валютних ринкових механізмів.

9 Бесплатно

Строкові угоди, або угоди на термін (форвардні, ф’ючерсні) – це угоди, за якими сторони домовляються про купівлю або продаж певного фінансового активу у визначений угодою строк за ціною, зафіксованою на момент її укладення.

Стандартними термінами виконання строкових угод є, як правило, 1, 3, 6, 9 і 12 місяців.

18 Бесплатно
Ф’ючерсна валютна операція
 1.        Поняття фінансових ф’ючерсів та визначальні риси ф’ючерсних ринків.
2.        Техніка укладення ф’ючерсних контрактів на біржі. Система маржі.
3.        Ф’ючерсна ціна та особливості її формування для валютного ф’ючерса.
4.        Механізми хеджування ризику за допомогою ф'ючерсних контрактів
18 Бесплатно

Операції своп - комбінація двох протилежних конверсійних операцій на однакову суму з однією датою укладання та різними датами валютування. При цьому одна із вказаних операцій і дій - термінова, а інша є угодою з негайною поставкою.

10 Бесплатно

Ці Основні напрями розроблені відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Послання Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки", Указу Президента України "Про Стратегію економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції на 2004 - 2015 роки", Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність. Ефективність.

18 Бесплатно

ГР  балансує  грошові  потоки  і  грошовий  обіг  вцілому.  Але  роль  грошового  ринку  не  обмежується  межами  грошового  обороту.  Найважливішою  якісною  характеристикою  грошового  ринку  є  процент.

Грошовий  ринок

7 Бесплатно

Економічне середовище, де функціонують суб’єкти ринку пов’язане з грошовою сферою.

Сфера, в якій функціонють банки, складає грошовий оборот.

Організація і управління потоками грошей, що складає грошовий оборот, змінює кон’юнктуру грошового ринку , і т. ч. реалізує свою роль в економіці.Тому суть і основи грошового обороту важливі для пояснення механізму функціонування грошово-кредитної системи.

9 Бесплатно

Кількісна теорія грошей виникла на основі класичної теорії, найвідоміший представник якої  А. Сміт. Він вніс найбільший вклад у розуміння категорій споживача і мінова вартість. Завдяки С економічна теорія збагатилася тезою, що основою мінової вартості є субстанція вартості, Ця теза - основа для формування К. Марксом тези про двоїстість праці в товарі. Д. Рікардо продовжив теорію Сміта і перший підійшов до розуміння категорій абстрактна і суспільна праця.

10 Бесплатно

Наукова думка знає остаточносформовані теоретічні концепциї походження грошей з 17ст. Основні концепциї походження грошей:

  • еволюційна
  • раціоналістична

Вони доповнюють одна одну (не протирічать).

Еволюційна концепція декларує, що гроші виникли врезультаті безпосереднього розвитку суспільства: в конкретній момент часу суспільні відносини досягли рівня. коли виникла потреба мати еквівалент. Існує багато сучасніх доповнень: Фрідмен(Нім.), Харісон, Кнапп, “кембріджська школа”.

9 Бесплатно