Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

       Головною метою реформування системи соціального забезпечення населення є розширення соціальної бази ринкових перетворень на основі стабілізації життєвого рівня населення, зменшення тягаря наслідків реформ для найвразливіших верств населення, вжиття заходів щодо соціальної адаптації населення до цих перетворень.

       Ситуація, що склалася в соціальній сфері, не дозволяє відкладати її формування на пізніші строки. В зв’язку з цим необхідно переосмислення орієнтирів у формуванні соціально-економічної

40 Бесплатно

Формування валютного ринку в Україні безпосеред­ньо пов'язане з процесами розбудови української держави та рефор­муванням її економіки. В умовах колишнього СРСР в Україні існу­вала державна монополія на зовнішньоторговельну діяльність і дер­жавна валютна монополія. Валютний ринок був представлений Держбанком та Зовнішекономбанком (ЗЕБ) СРСР. Функції регулю­вання валютних надходжень від реалізації продукції виконували та­кі державні органи, як Держплан, Держбанк, Міністерство фінансів.

15 Бесплатно

Глобалізація – складна й багатоперспективна проблема , за якою стоїть багато реальних явищ і процесів, а також проблем , які займають усе людство. Зрозуміло , що входження молодої української держави у світову спільноту якнайбільш врівноваженої валютної національної системи . Проте , сьогодні це досить актуальне питання, яке протягом усіх років незалежності України перебуває на стадії зародження і становлення, так і не спроможне ще набрати повноцінної міжнародної ваги.

22 Бесплатно

         Джерелами формування майна підприємства є власні (власний капітал) і позикові кошти (позиковий капітал).

         Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал складається із:

  • статутного капіталу;
27 Бесплатно

Становлення сучасної високоефективної української економіки неможливо без розвинутого фінансового ринку, складовою частиною якого є валютний ринок. Будучи формою організації руху валютних цінностей в Україні, валютний ринок в останні роки розвивався дуже швидкими темпами, тому валютні відносини потребують надзвичайної уваги з боку держави.

26 Бесплатно

Вступ.

Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини.

В умовах ринкових відносин і особливо в перехідний період до ринку бюджетна система є найважливішим економічним регулятором. Від того, наскільки правильно побудовано бюджетну систему залежить ефективне функціонування всього народного господарства країни, зовнішніх відносин.

38 Бесплатно

Фонди фінансових ресурсів є об'єктивно необхідною умовою здійснення процесу розширеного відтворення на всіх його стадіях і у всіх формах. Джерелом фінансових ресурсів виступає валовий національний продукт.

Створення і використання фінансових ресурсів одночасно означає їх рух. При переміщенні фінансових ресурсів вони відокремлюються від матеріальних цінностей. Проте рухові матеріальних цінностей завжди передує рух фінансових ресурсів.

71 Бесплатно

Трансформаційні перетворення в Україні розпочались на тлі глибоких макроекономічних диспропорцій. Їх прояв, тою чи іншою мірою, посилився в процесі становлення перехідної економіки. Внутрішня й зовнішня макроекономічна та інституціональна розбалансованість макросистеми спричинила дефіцит бюджету і платіжного балансу та швидкий розвиток державного боргу.

34 Бесплатно

Після проголошення державного суверенітету Україна стала проводити незалежну економічну політику, спрямовану на розбудову соціально-орієнто­ваної ринкової економіки. За роки незалежності простежуються два етапи формування та реалізації економічної політики. Перший охоплює період 1991—1994 років — це початковий етап формування й проведення політики за умов обвальної економічної

37 Бесплатно

Стратегічні цілі (зростання добробуту населення, висока зайнятість, економічне зростання, стабіль­ність цін, стабільність банківської процентної' ставки, стабільність фінансових ринків). Проти­річчя стратегічних цілей для короткотермінового періоду: зменшення інфляції та безробіття; стабі­лізація цін та процентних ставок тощо). Вибір тактичних цілей.

29 Бесплатно

Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Податки - це об'єктивне суспільне явище, тому при побудові податкової системи слід виходити з реалій соціально-економічного стану країни, а не керуватися побажаннями можливо і найкращими, але нездійсненними.

37 Бесплатно

Економіка ринкового типу, неможлива без розвинутої сфери фондового ринку. Існування фондової монополії у фондовому ринку гальмувало створення повноцінних фондових бірж, що спричинило значне відставання України в цій галузі .

Актуальність даної теми полягає в тому, що в Україні формується власна модель фондів , яка враховує ту ситуацію в якій опинилася держава на момент визнання її незалежною.

36 Бесплатно

       Бюджет – це один з важливих інструментів для регулювання економічної діяльності і стабілізації доходів громадян,тому не дивно, що підготовка і розгляд бюджету часто буває важким і суперечливим процесом.

       Бюджетний процес Сполучених Штатів Америки –це період протягом якого відбувається підготовка бюджету адміністрацією Президента, робота конгресу над бюджетом, виконання бюджету та контроль за його виконанням.

25 Бесплатно

Підприємництво – це господарська діяльність, зв'язана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг, необхідних споживачу. Вона має регулярний характер і відрізняється свободою у виборі напрямків і методів діяльності, самостійністю в прийнятті рішень, відповідальністю за прийняті рішення і їхні наслідки. Цей вид діяльності не виключає ризику, збитків і банкрутств.

91 Бесплатно

Актуальність теми. Фінансовий стан країни є індикатором її “здоров”я”,економічного стану, тому дуже важливим є дослідження напрямів, методів та інструментів антиінфляційної політики держави.  Фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання,

46 Бесплатно

 

Перехід до ринкової системи господарських відносин звалив на на­ших, необізнаних щодо безлічі форм підприємництва людей масу нових термінів, понять, підходів до ведення справ, давно вже канонізованих в практиці західного бізнесу. В результаті цього — нерідке нерозуміння, безглузде переінакшування чи, навпаки, дублювання чужого досвіду. Відсутність реальних знань в результаті веде до дискредитації ідеї, що здатна бути плідною і на вітчизняному грунті за вдумливого, зваженого підходу.

36 Бесплатно

Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на жваве обговорення зазначених питань на сторінках економічної преси, актуальність їх не зменшується. Висока вартість аналізу

35 Бесплатно

Тема ціеї курсової роботи: «Тіньовий сектор в економіці України: шляхи розвитку та її особливості». Предметом цей роботи є розгляд економіки та розгляд тіньового сектора в економіці України. Також в роботі описані шляхи розвитку тіньового сектора в економіці України а також підкреслені особливості розвитку цього сектору в економиці України.

37 Бесплатно
Тема даної курсової роботи: “Казначейська система виконання бюджету України”.
В основі виконання бюджету як складової частини бюджетного процесу закладені певні принципи, що складають правову основу ефективної реалізації закріплених у законі про державний бюджет норм. Принципи виконання
33 Бесплатно

При вивченні складного історичного шляху, який пройшла бюджетна система України, можна скористатися загальнонауковим методом дослідження — аналізом, котрий передбачає вивчення предмета за допомогою уявного розчленування його на складові елементи, де кожний елемент, у даному разі історичний період, досліджується окремо у межах єдиного цілого.

39 Бесплатно