Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Важливою складовою управлінської інформації є економічна інформація, які відтворює соціально-економічні процеси, як в сфері виробництва, так і в невиробничій сфері в усіх органах і на всіх рівнях управління. Економічна інформація відображає виробничо-господарську діяльність за допомогою системи натуральних і вартісних показників. Це дозволяє широко застосовуванти обчислювальну техніку в економіці. Ще однією специфічною

18 Бесплатно

Наука про місцеві фінанси є окремою,самостійною галуззю фінансової науки.процес її формування відбувався у двох основних напрямках:

  • По-перше,історично склалося так,що спочатку виникла наука про державні фінанси,а потім від неї відокремилося самостійне вчення про місцеві фінанси.Таким чином, поняття „місцеві фінанси”виникло на противагу поняття „державні фінанси”.
8 Бесплатно

Поняття "ринок" сьогодні є чи не найпопулярнішим в нашому суспільстві. Зумовлено це переходом України до ринкової економіки, ринкових відносин.
У чому полягає зміст цих понять? В економічній літературі наводяться різні визначення ринку. Його визначають як сферу обміну або місце зустрічі покупців i продавців товарів i послуг, або сукупність угод купівлі i продажу товарів тощо. Ці визначення обмежують ринок виключно сферою обміну, купівлі-продажу, що не відображає його дійсної суті.

14 Бесплатно

Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини.

В умовах ринкових відносин і особливо в перехідний період до ринку бюджетна система є найважливішим економічним регулятором. Від того, наскільки правильно побудовано бюджетну систему залежить ефективне функціонування всього народного господарства країни, зовнішніх відносин.

15 Бесплатно

Контроль за суспільним виробництвом і розподілом продуктів, раціональним використанням трудових, матеріальних, грошових ресурсів є об’єктивною необхідністю. Однією із форм контролю є фінансовий контроль.

Необхідність фінансового контролю обумовлена дією економічних законів, товарно грошових відносин.

9 Бесплатно

Для впливу на процеси суспільного відтворення держава використовує певний господарський механізм, склад і структура якого визначаються рівнем розвитку економіки, відносинами власності, історичними та національними особливостями. Важливою складовою господарського механізму є фінансовий механізм.

10 Бесплатно

Економічне середовище, де функціонують суб’єкти ринку пов’язане з грошовою сферою. Сфера, в якій функціонють банки, складає грошовий оборот.

Організація і управління потоками грошей, що складає грошовий оборот, змінює кон’юнктуру грошового ринку , і, таким чином, реалізує свою роль в економіці. Тому суть і основи грошового обороту важливі для пояснення механізму функціонування грошово-кредитної системи. Вся сукупність грошових платежів, здійснюваних суб’єктами ринку, складає грошовий оборот.

10 Бесплатно

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій.

Основні засоби підприємства не вічні, вони зношуються. Існують два види зносу – фізичний та моральний.

24 Бесплатно

Наукове визначення місцевих фінансів як сукупності теоретичних положень і певної суми знань та вмінь остаточно сформувалось наприкінці ХІХ ст. Це явище об’єктивне й зумовлене розвитком демократичних засад у суспільстві. Так, у цей період завершилось становлення в більшості країн світу, насамперед в Західній Європі, місцевого самоврядування, яке одержало

13 Бесплатно

Наука про місцеві фінанси є окремою,самостійною галуззю фінансової науки.процес її формування відбувався у двох основних напрямках:

  • По-перше,історично склалося так,що спочатку виникла наука про державні фінанси,а потім від неї відокремилося самостійне вчення про місцеві фінанси.Таким чином, поняття „місцеві фінанси”виникло на противагу поняття „державні фінанси”.
8 Бесплатно

  Перш ніж вести мову про фінінсовий ринок треба дати визначення терміну „фінанси”. Термін finansia виник в 13-15 ст.ст. в торгових містах Італії, і спочатку він являв собою любий грошовий платіж. Подальше вживання – в якості поняття, пов”язаного з ситемою грошових відносин між населенням і державою з приводу створення фондів грошових коштів. Таким чином, цей термін мав такі ознаки:

27 Бесплатно

      В  залежності  від умов,  обсягів і режиму роботи банку можуть бути організовані приходні,  видаткові, приходно-видаткові каси і обмінні пункти .      Операційні  каси  з  подовженим  днем  і обмінні пункти відкриваються  згідно  з  наказом  по  установі  банку,  в  якому визначаються перелік здійснюваних ними операцій і час їх роботи.  Для  здійснення  операцій касовим працівникам видаються валютні цінності.  Видача цінностей із  сховища  проводиться  під розписку  в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей завідуючим касою . 

20 Бесплатно

1.  Задача. Оцінити доцільність вкладення  коштів у пропоновані альтернативні варіанти двох  реальних інвестиційних  проектів та облігації.

1.1.  Обчислити інвестиційний  ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню  норму  доходності  двох реальних інвестиційних  проектів.                                              

13 Бесплатно

У зв’язку з введенням української національної валюти походження окремих грошових одиниць цікавить не тільки спеціалістів, а й широкі верстви населення.

            Якщо назва широко відомої вагової, грошово-вагової та грошово-лічильної одиниці Київської Русі та наступних державних утворень, до складу яких входили українські землі, гривни(гривні), з самого початку вважалася найбільш вдалою для більшого, основного номіналу національної грошової системи, то назви можливих розмінних номіналів викликали дискусії. Адже на певних хронологічних етапах багатовікової історії України в окремих її регіонах вживалися різні гривні: вагові, грошово-вагові і грошово-лічильні та відповідні до них свої розмінні номінали.

9 Бесплатно

Фінансовий контроль — одна з важливих функцій дер­жавного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні проце­су формування і ефективного використання фінансових ре­сурсів у всіх ланках фінансової системи.

За своєю сутністю фінансовий контроль являє собою комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успіш­ного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів. Для здійснення фінансового контролю потрібна правова база, тобто закони і видані на їх основі підзаконні акти органів державного управління.

14 Бесплатно

В останні роки в Україні відбулися і відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. За роки, що минули від початку ради­кального реформування адмі­ністративно-командної еконо­міки, значною мірою трансфор­мувалися умови функціону­вання всіх складових ланок економіки, в тому числі і в пер­шу чергу — сфера фінансових відносин у суспільстві. Це по­в'язано з появою значної кіль­кості підприємств, заснованих на

14 Бесплатно

     Четвертою ланкою бюджетного процесу є виконання бюджетiв. Касове виконання Державного бюджету здiйснюється через установи Нацiонального банку України, Державного експортно-iмпортного банку України, Акцiонерно-комерцiйного агропромислового банку "Україна", Акцiонерно-комерцiйного банку соцiального розвитку "Укрсоцбанк", Українського акцiонерно-промислово-iнвсстицiйного банку "Промiнвестбанк". Названi банки здiйснюють касове виконання державних позабюджетних фондiв, крiм Пенсiйного, який обслуговує Акцiонерно-комерцiйний банк "Аваль".

12 Бесплатно

З переходом України до ринкових відносин відбувається ре­формування бухгалтерського обліку, розподіл його на фінансо­вий та управлінський. Ця перебудова не могла не вплинути і на науку «економічний аналіз».

У сучасних умовах реформування бухгалтерського обліку аналіз фінансово-господарської діяльності поділяється на фінан­совий та управлінський (рис. 1.1).

14 Бесплатно

Фінанси являють досить складне багатопланове суспільне явище, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву.

         Фінанси – сукупність економічних відносин, що виникають у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих грошових фондів.

15 Бесплатно

В Українській економічній літературі постійно вживаються такі терміни як «фінансовий ринок», «ринок капіталів», «ринок цінних паперів», «фондовий ринок». В той самий час, офіційного визначення цих термінів в Україні на даний момент не існує.

Єдиним більш-менш розробленим терміном, якому було дано офіційне визначення є «ринок цінних паперів» (Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України Постанова Кабміну України №277 від 29 квітня 1994 р.).

«Ринок цінних

9 Бесплатно