Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.

104 Бесплатно

Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з валютою і валютно-фінансовою системою.  Адже міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність. Крім того,  рівень інтеграції валютно-фінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою

111 Бесплатно

Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з валютою і валютно-фінансовою системою.  Адже міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність. Крім того,  рівень інтеграції валютно-фінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою

111 Бесплатно

Фонди фінансових ресурсів є об'єктивно необхідною умовою здійснення процесу розширеного відтворення на всіх його стадіях і у всіх формах. Джерелом фінансових ресурсів виступає валовий національний продукт.

Створення і використання фінансових ресурсів одночасно означає їх рух. При переміщенні фінансових ресурсів вони відокремлюються від матеріальних цінностей. Проте рухові матеріальних цінностей завжди передує рух фінансових ресурсів.

70 Бесплатно

Актуальність обраної теми викликана розвитком лізингових операцій на Україні й інтеграції вітчизняного лізингу у світову фінансову систему.  Ряд головних українських лізингових компаній вдало адаптували в наші умови досвід країн із розвинутими лізинговими відносинами.   В західних країнах протягом останніх сорока років склалася висока культура проведення лізингових операцій, що вважаються найбільш складним різновидом банківської діяльності.

78 Бесплатно

Одним із ключових елементів ринкових перетворень виступає мале підприємництво. У розвинутих країнах малий бізнес є невід'ємною частиною ринкового господарства. Він, як джерело прогресивних економічних змін, набув особливої актуальності у 90-х роках: малі підприємства (МП) сприяють розвиткові конкуренції, створюють нові робочі місця, інтенсивно займаються науковими розробками, тощо. Крім того, малий бізнес є запорукою демократизації економіки та суспільного життя, чинником підтримання соціальної справедливості в

38 Бесплатно

Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту є Державний бюджет. Через бюджет держава відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її доходів.

70 Бесплатно

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.

124 Бесплатно

     Актуальність теми.   У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. І тому необхідним є аналіз показників прибутковості (рентабельності) діяльності підприємства з метою запобігти його банкрутства і для подальшої успішної діяльності з перспективами виходу на міжнародні ринки і тим самим підвищувати авторитет держави.

67 Бесплатно

Дипломної роботи “Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості”

Робота містить   89        сторінки, 27 таблиць, 13 рисунків, перелік використаної літератури –  36 найменувань,  3 додатки.

Об’єктом дослідження в випускній роботі є бюджетний процес по м. Сміла,  економічний аналіз стану доходів та видатків місцевого бюджету та контролю за видатками.

90 Бесплатно

Дипломної роботи “Формування місцевих бюджетів”

Робота містить 71 сторінки, 19 таблиць, 13 рисунків, перелік використаної літератури – 36 найменувань.

Об’єктом дослідження в випускній роботі є бюджетний процес по м. Тальне, економічний аналіз стану доходів та видатків місцевого бюджету та контролю за видатками.

72 Бесплатно

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних фондів і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, – дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації та витрат на обслуговування виробництва і його управління. Підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

55 Бесплатно

Протягом довгого історичного періоду економісти, історики й політичні діячі всіляко применшували роль малого бізнесу (МБ) в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств (МП) у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги. Хоча еволюція вільної ринкової економіки створила чимало можливостей для всіх видів підприємницької діяльності, проте спочатку малий бізнес не мав особливих переваг. Але прогресивні політики усвідомили, що ринкова економіка сприятиме конкурентоспроможності вітчизняних виробників, матиме вирішальний вплив на всю економіку, хоча, водночас,

77 Бесплатно

Сучасна економічна обстановка характеризується фінансовою нестабільністю, інфляцією, фазами спаду, депресії, що циклічно чергуються, незначним зростанням обсягу виробництва. У цих умовах результати діяльності будь – якого підприємства, що залежать від безлічі факторів, істотно коливаються. Це приводить до того, що одні підприємства порівняно благополучно проходять традиційні для «життєвого циклу» стадії зростання,

119 Бесплатно

Головною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, що  здійснюють виробничу, науково-дослідну й комерційну діяльність, в результаті якої виробляють відповідні види продукції, реалізують її, отримують, розподіляють доходи, формують відповідні фонди фінансових ресурсів.

Фінансові ресурси відіграють провідну роль у формуванні матеріальних і трудових ресурсів, розвитку матеріально-технічної бази, придбанні сучасних інформаційних технологій.

101 Бесплатно

Фінансовий стан підприємства треба систематично і усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу, щоб визначити „больові точки” у фінансовій діяльності та способи ефективного використання та управління фінансовими ресурсами, їх раціонального розміщення.

80 Бесплатно

Стабілізація вітчизняної економіки та поступове нарощування еконо­мічного потенціалу країни безпосе­редньо пов'язані з реалізацією активної структурної політики, яка вважається ключовим елементом за­гальної стратегії розвитку первинних ланок (під­приємств, організацій) і в цілому суспільного вироб­ництва.

122 Бесплатно

Розділ І Основні теоретичні засади організації обліку і аналізу

фінансових результатів діяльності підприємства (термін подання 15.02.2006р.)

Розділ ІІ. Порядок ведення обліку фінансових результатів на ТзОВ «Крона» (термін подання 15.04.2006р.)

 

90 Бесплатно

В умовах утвердження перехідної економіки і створення ринкового середовища, бюджет залишається важливим фінансовим інструментом, який  характеризує параметри економіки (структуру доходів і витрат, динаміку макроекономічних показників тощо) і дає змогу поставити концептуальні завдання розвитку економіки.

113 Бесплатно

Протягом багаторічної історії завдяки своєму призначенню - бути сполучною ланкою між виробником і споживачем - залізничний транспорт сприяв виникненню, розширенню і поглибленню господарських зв'язків.

Негативна спадщина раннєдержавного устрою, що існував, і його планово - розподільної системи, приведення до структурної і територіальної незбалансованості економіки і технологічної відсталості, нерозвиненості ринкових інфраструктур і високого ступеня монополізації господарського життя, буде ще довго визначати загальноекономічний базис нової держави.

87 Бесплатно