Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Необхідність та сутність фінансів

Фінанси як економічну категорію звичайно поєднують із рухом грошей. Чи йдеться про розподіл прибутку, чи про сплату податків. чи про формування державного та місцевого бюджету - у всіх цих операціях маємо справу з фінансами. Якщо абстрагуватися від конкретних форм, у яких проявляють себе фінанси, можна

6 Бесплатно
Фінанси підприємств — це економічні відносини, що пов'язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб'єктів господарювання в процесі від­творення.
3 Бесплатно

Система національних рахунків: сутність та основні методологічні
принципи її побудови.

9 Бесплатно

1. МФМ в системі фін. менеджменту.

МФМ–це підсис-ма заг-го ФМКомпанії, яка визн-ся х-ром м/н діяльності
компанії (вир-ча, збутова, фін-ва) та спрямована на викор-ня можливостей
м/н фін. ринків для оптимізм-ї заг-го фін.менедж-ту комп.,упр-ням/н вал.
та фін. ризиками в д-cті компанії (під впливом нац. і м/н фін.
регулятивного сер-ща).Фін. мен-нт -с-маупр-няфін. рес-ми та обор. грош.
засобів пп(ва).Ф-ції фін. мен-ту: 1) аналіз фін. звіт-ті; 2) досл-ня
зовн. ек. середовища 3) розробка фін. стратегії 4) аналіз і план-ня фін.
діял-ті 5) прийн-тя рішень з питань опер-ної фін. діял-ті 6)прогноз-я
руху грош. засобів. 7) емісія акцій; 8) отримання запозичень та
кредитів; 9)опер-ї з інвестиціями;

6 Бесплатно

1. Суть міжнародного бізнесу.

Три головні причини розвитку м/н бізнесу:

1.Доступ до основних ринків робочої сили (ціна, кваліфікація);

2.Вихід до родовищ корисних копалин і джерел сировини;

3.Прагнення нових ринків збуту.

12 Бесплатно

1. Сутність МЕВ

МЕВ є складовою частиною системи існуючих міжнардних відносин.
Міжнародні відносини, як і будь-які суспільні відносини є відносинами
набдудовного характеру. Під міжнародними (міждержавними) відносинами
слід розуміти відносини, які виходять за межі держав і виникають між
ними. Ці відносини регламентуються нормами МП.

12 Бесплатно

СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ТА ФІНАНОСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА

5 Бесплатно

Сущность инвестиции как экономической категории.

Определение инвестиций.

Инвестиции- осуществление определенных экон.проектов в настоящем с
расчетом получить доходы в будущем. Инвестиции- ден.средства, ц/б, иное
имущество, имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в
объекты предпринимат. деятельности в целях получения прибыли. ( ФЗ « Об
инвестиц. деят-ти в РФ, осуществляемой в форме кап. вложений») .
Инвестиции ( в широком смысле)- ден. сред-ва , имуществен. и
интеллектуальные ценности государства, юр. и физ. лиц , направляемые на
создание новых пред-й, расширение, реконструкцию, приобретение акций,
активов с целью получения прибыли. Инвестиц. деятельность можно
определить как единство процессов вложения ресурсов и получения доходов
в будущем. Субъекты : инвесторы и пользователи объектов инвестирования.
Участники инвест. деят-ти : инвесторы, заказчики, подрядчики,
пользователи объектов инвест.деят-ти, другие лица. Пользователи
объектов- это юр. и физ. лица, гос. и муниц. Органы власти, иностр.
гос-ва , международ. объединения. Инвесторы осуществляют самостоятельный
выбор объектов инвестирования; определяют направления, объемы и
эффективность инвестиций; контролируют их целевое использование.

10 Бесплатно

Історія економіки та економіічної думки як наука.

Історія економіки та економічної думки вивчає становлення та розвиток
господарської сфери суспільства. Історія економіки у своїх дослідженнях
спирається на низку фундаментальних положень, методологічних підходів,
що у своїй єдності утворюють наукову парадигму роз-ку сус-ва.. Від
розуміння природи суспільства, причин і тенденцій його історичного
розвитку залежить і науковий аналіз його складової — господарської
сфери.

18 Бесплатно

Розвиток світ. ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст. до інтенсифікації міжнар. ек. спілкування, яке стало поступово виходити за межі міждерж. обміну товарами. Розвиток виробничих сил і зростання фін. к-лу призвели до виникнення світ. госп-ва.

Найбільшпоширеневизначення: Світ. госп-во (worldeconomy)- сук-сть нац. господарств, взаємопов’язаних с-мою МПП, ек-них і політ. відносин.

Більш повне трактування світ. госп-ва (СГ) визначає його як ек. с-му, що самовідтворюється на рівні ПС, виробничих відносин і певних аспектів надбудівних відносин тією мірою, в якій нац. госп-ва, що входять до неї, мають певну схожість на кожному з 3-х названих рівнів.

26 Бесплатно

 Поняття, місія і напрямки діяльності підприємства

 

6 Бесплатно

Зміст та функції ФП.

5 Бесплатно
  1. 1.         "Відплив умів" як одна з особливостей міжнародної міграції робочої сили. Його причини та напрямки.

Види: *імміграція (в’їзд працездатного населення в цю країну), *еміграція (виїзд), *рееміграція (повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання).

Досвід країн ЄС показує, що внутрішній ринок робочої сили може бути ефективним лише при умові його відкритості по відношенню до зовнішнього ринка. При цьому необхідно зазначити, що це можливе при умові відносної рівності економічного та соціального стану розвитку країн.

19 Бесплатно