Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Для сучасного господарства країн Африки найбільш типовими є такі особли­вості: а) багатоукладність господарства; б) низький рівень економічних показників (національного доходу); в) аграрний характер економіки більшості країн; г) різке розмежування в сільському господарстві товарно-експортного виробництва, нату­рального і дрібнотоварного господарства, яке обслуговує місцеві потреби; г) поши­рення монокультури в сільському господарстві; д) переважання у промисловому виробництві гірничодобувної промисловості; е) збереження колоніального характе­ру в зовнішній торгівлі.

Істотними особливостями розміщення господарства більшості країн Африки є. зосередження економічної діяльності в кількох центрах і значний розрив у рівнях заселення, освоєності та економічного розвитку окремих територій та країн.

7 Бесплатно

Зона мішаних лісів України

Зона мішаних лісів в Україні репрезентована Українським Поліссям. Південна межа Полісся проходить поблизу Львова, Шепетівки, Жито­мира, Києва, Ніжина, Глухова.

Поверхня Полісся — хвилясто-горбиста рівнина, складена переваж­но піщаними і супіщаними льодовиковими відкладами.

Клімат помірно континентальний, літо тепле, вологе, у липні від ч+17 (на заході) до +19 С (на сході). Зима м'яка, із частими відлигами, особливо на заході. Температури січня з заходу на схід змінюються від — -4,5 до -8 С. У середньому за рік в Українському Поліссі випадає 600-680 мм опадів. Кліматичні умови і рельєф обумовлюють велику густоту річкової сітки, утворення боліт.

Ґрунти зони дерново-підзолисті і болотні. Природну рослинність складають лісові, лучні і болотні види.

З лісів переважають соснові (бори), дубово-соснові (субори) і дубово-грабові. У ХУІ-ХУП ст. вся територія Полісся на захід від Дніпра була покрита лісами. Нині лісистість складає ляше 30%.

6 Бесплатно

Ресурси Світового океану, їх роль у житті людства

Світовий океан має величезні біологічні, мінеральні й енергетичні ресурси.

Біологічні ресурси океану -— це живі організми, що їх людина вико­ристовує або може використовувати для власних потреб.

Живі організми підрозділяються на три основні групи:

— планктон — організми поверхневого шару, які переносяться теч­іями в товщі води (мікроскопічні водорості, медузи, дрібні рачки та ін.);

— нектон — організми, що живуть у товщі води і активно пересува­ються (риби, кальмари, восьминоги, дельфіни, кити);

— бентос — організми, що живуть на дні океану (водорості, коралові поліпи* губки, морські зірки, краби).

5 Бесплатно

   Пiсля проголошення незалежностi України, лiквiдацiї монополiї  на владу однiєї партiї все частiше пiднiмається питання про  недосконалiсть органiзацiї мiсцевої влади i про необхiднiсть її  реформування. 

2 Бесплатно

Теорія державного регулювання бере свій початок ще в період середньовіччя, коли для заохочення тих чи інших виробництв або ремесел надавались пільги в оподаткуванні. Але у ті далекі часи використання податкових важелів як інструментів впливу на  економічне життя мало спорадичний характер.

8 Бесплатно