Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

В умовах становлення нових економічних відносин, коли ринкова економіка починає лишень встановлюватися на теренах нашої держави, в Україні проходять стрімкими темпами процеси роздержавлення та приватизації, адже наявність приватного сектора і являється одним з головних рушіїв розвитку держави, а це, в свою чергу, призводить до зміни структури ринку та галузей народного господарства, - одні види діяльності розвиваються, а інші занепадають, в залежності від потреби ринку.

103 Бесплатно

Вступ

Проблема перекладацьких трансформацій є однією з найактуальніших проблем в сучасному перекладознавстві. Для того, щоб вірно відтворити зміст іншомовного тексту перекладачі вдаються до різноманітних трансформацій, які спричиняють часткову або повну зміну структури речень оригіналу. Один із різновидів такої трансформації – це трансформація номіналізації.

В основі явища міжмовної трансформації номіналізації як процесу перетворення динамічних мовних одиниць у номінативні статичні мовні одиниці лежать досить складні лексико-синтаксичні процеси в англійській та українській мовах, що відбивають особливості людської психіки. А це, в свою чергу, підтверджує важливість вивчення процесу трансформації номіналізації.

85 Бесплатно

ВСТУП

 

В наш час все більшого поширення набула проблема паралельного обчислення. Разом з нею і виникло багато інших проблем серед яких і моделювання розподілених обчислень. При моделюванні розподілених обчислень розглядаються і класичні мережі Петрі, де і є проблема виникнення тупикової розмітки (deadlock). Дослідження цієї проблеми і зумовлює актуальність обраної теми.

61 Бесплатно

Дипломна робота “Розробка програмного забезпечення для системи «Клієнт-Банк» присв’ячена створенню програмного забезпечення для обміну електронними документами і зв’язку між банком та його клієнтами і забезпечення можливості оперативного управління власними рахунками в банку, мінімізуя час проходження платіжних документів.

В роботі сформульовані вимоги до системи, що розробляється, підібрані необхідні технічні засоби, проведено аналіз інформаційних потоків, алгоритмізацію та програмування програмного забезпечення, що забезпечує функціонування системи.

В дипломній роботі також розглянуті питання економіко–організаційної частини та питання охорони праці.

41 Бесплатно

ВСТУП

Архітектура клієнт-сервер сьогодні являє собою домінуючу концепцію у створенні розподілених мережних застосувань і передбачає взаємодію та обмін даними між ними. Вона передбачає такі основні компоненти: набір серверів, які надають інформацію або інші послуги програмам, які звертаються до них; набір клієнтів, які використовують сервіси, що надаються серверами; мережа, яка забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами. Сервери є незалежними один від одного. Клієнти також функціонують паралельно і незалежно один від одного. Немає жорсткої прив'язки клієнтів до серверів. Більш ніж типовою є ситуація, коли один сервер одночасно обробляє запити від різних клієнтів; з іншого боку, клієнт може звертатися то до одного сервера, то до іншого. Клієнти мають знати про доступні сервери, але можуть не мати жодного уявлення про існування інших клієнтів.

104 Бесплатно

ЗМІСТ
АНОТАЦІЯ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ 9
1.1. Будова системи NMT. 9
1.2. Параметри NMT450 і NMT900. 11
1.3. Передавання 12
1.4. Особливості………13
1.5. Перспективи 13
1.6. Методи захисту інформації в стандарті NMT. 14
РОЗДІЛ 2. МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ…15
2.1. D-AMPS. 16
2.1.1. Історія виникнення. 17
2.1.2. Особливості D-AMPS. 18
2.1.3. Принцип роботи. 20
2.1.4. Захист D-AMPS. 24
2.2. Загальні характеристики стандарту GSМ 25
2.2.1. Структурна схема. 29
2.2.2. Безпека GSM. 31
2.4. EDGE : архітектура та методи захисту. 36
РОЗДІЛ 3. МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ 49
3.1. Безпека CDMA 50
32. Особливості захисту в UMTS. 54

РОЗДІЛ 4 64
4.1. Схема шифрування 65
4.2. Шифрування і дешифрування кодом Kasumi. 69
4.3. Висновок 77

ВИСНОВКИ 78

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 79


78 Бесплатно