Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:
1 Бесплатно
2 Бесплатно
2 Бесплатно
3 Бесплатно
2 Бесплатно
4 Бесплатно

Мета цієї лабораторної роботи - знайомство з інтерфейсом моделі ЕОМ, методами введення та налагодження програми, діями основних класів команд і способів адресації.

11 Бесплатно

Тема: Реалізація ітераційних та рекурсивних алгоритмів.

Мета:Закріпити теоретичні знання, отримати навички складання рекурсивних та ітераційних алгоритмів.

5 Бесплатно

Мета роботи:ознайомлення з  поняттям міжгалузевого балансу, розглянути взаємозв’язки між різними галузями, розв’язати задачі на створення міжгалузевого балансу і написання розв’язку задачі МГБ за допомогою MS EXCEL i Machcad.

     Завдання для виконання:

  1. Розв’язати задачу про міжгалузевий баланс з прикладу 1 за допомогою MS EXCEL і Mathcad, використовуючи відповідно файли Balans.xls, Balans.xmcd. Проаналізувати одержані результати.
7 Бесплатно
Мета роботи: Отримати навички створення малюнків блок-схем алгоритмів і формульних виразів за допомогою MS Word та Редактора Формул Microsoft Equation, використання полів і злиття документів у MS Word, використання засобів рецензування і управління версіями.
12 Бесплатно

інтелектуальних системах .

                                              Теоретичні відомості:

 1.     Які види аналогії ви знаєте?

Аналогія не є довільною логічною побудовою, в її основі лежать об’єктивні властивості і відношення предметів реальної дійсності. Кожний конкретний предмет або явище, володіючи великою кількістю ознак, представляє не випадкову їх комбінацію, а певну єдність, комплекс. Якою б дрібною не була та чи інша ознака, її існування і зміни завжди обумовлені станом інших сторін предмета або зовнішніх умов.

4 Бесплатно

LINUX - це UNIX-подібна операційна система (ОС). На сьогодні всі найважливіші програмні пакети адаптовані під LINUX, тобто для LINUX тепер доступні і комерційні розробки.

Переваги LINUX : 1) багатоплатформенність 2) багатопроцесорність 3) багатокористувацький режим 4) багатозадачний режим 5) підтримка всіх основних мережевих протоколів 6) підтримка квотування дискового

5 Бесплатно

Мета роботи: Вивчення машинних методів доказу теорем для простих формальних систем.

Завдання

1. Розглянути задану формальну систему і сформульовану в рамках даної системи теорему. Довести цю теорему “вручну”

2. Написати програму автоматичного доказу теорем на Пролозі, використовуючи основні властивості середовища Прологу-пошук з поверненням та уніфікацію.

6 Бесплатно

Мета:  навчитися застосовувати команди обробки рядків та символів.

Короткі теоретичні відомості

В мові Turbo Pascal є два види текстових даних: символьні (char) та рядкові (string).

5 Бесплатно

Тема:Робота в пакеті StarOffice.

 Мета:реалізувати в StarOffice формулу, таблицю вказаного типу, побудувати                      кругову діаграму.

4 Бесплатно

Мета: Застосування базових стратегій розв’язання задач для програмування ігор двох осіб з повною інформацією.

Завдання: Розглянути клас ігор двох осіб з повною інформацією. Для простої гри хрестики-нулики на полі 3х3.

8 Бесплатно

Мета роботи: Вивчення основних принципів моделювання предметних областей за допомогою семантичних мереж. Представлення семантичних мереж в реляційних мовах.

 Завдання: сім’я   

                                           Теоретичні відомості:

 1.      Чому семантичні мережі використовують лише бінарні відношення? Як багатомісне відношення можна представити в семантичній мережі?

8 Бесплатно

Мета: вивчення прийомів семантичного аналізу речень природної мови за допомогою відмінкової граматики.

Хід виконання роботи

Задане речення: Студент третього курсу на лабораторній роботі в аудиторії № 601  написав  програму на мові Java для виконання завдання.

5 Бесплатно

Мета роботи: розглянути можливості роботи з датою в JavaScript, використання масивів та циклів в JavaScript, перевірки значень в коді скрипта. Навчитися створювати і використовувати об’єкти користувача в JavaScript.

Теоретичні відомості

  1. 1.      Методи, що дозволяють читати параметри дати (рік, місяць, день, час).

Об’єкт  Data  дозволяє  використовувати  в  сценаріях  JavaScript  дати  та

числа. 

10 Бесплатно

 

Мета. Навчитися виконувати дії з векторними зображеннями та їх фрагментами, користуватися панеллю інструментів та палітрою кольорів засобами графічного редактору Corel Draw 8.0.

6 Бесплатно