Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:
19 Бесплатно

Новий етап реформування промисловості України характеризується впровадженням інноваційної моделі розвитку економіки, і в першу чергу за рахунок розвитку науки, високих технологій та прискореного впровадження результатів науково-дослідних розробок. Прискорення розвитку наукоємної промисловості багато в чому залежить від ефективності інноваційної моделі,

7 Бесплатно

Багато хто принаймні чув, що таке комп'ютерні віруси і яких прикрощів вони можуть завдати користувачеві ПК. Дії вірусів можуть бути не дуже небезпечними: несподівані звукові або графічні ефекти, перезавантаження комп'ютера, зміна функцій клавіш на клавіатурі тощо. Однак існують віруси, які можуть спричинити серйозні збої у роботі комп'ютера: псування даних на дисках, втрату програм, видалення інформації, необхідної для роботи ком­п'ютера, і навіть переформатування жорсткого диска.

9 Бесплатно

Одним з найяскравіших винаходів людства за останні два десятиріччя, який проник у всі сфери його діяльності, є безперечно персональний комп'ютер (ПК). Зараз ПК є одним з найпоширеніших засобів обчислювальної техніки (ОТ), використання якої бурхливо розвивалося, починаючи з 40-х років, на базі великих та середніх електронно-обчислювальних машин (ЕОМ). Серед останніх слід згадати американські ЕОМ типу IBM 360/370, PDP та їх радянські аналоги SYMBOL 151 f "Arial Cyr" ЕОМ серії ЄС, СМ тощо. Мабуть, в жодній сфері своєї діяльності людство не знало таких темпів розвитку, як у виробництві та використанні ОТ. Ще в 1982 році американський журнал "Scientific American" писав: "Якщо б за останні 25 років авіаційна промисловість розвивалася так же стрімко, як і обчислювальна техніка, то Боінг-767 можна було б придбати за 500 доларів і облетіти на ньому земну кулю за 20 хв, витративши при цьому 19 л пального".

55 Бесплатно

Веб-системи стали на сьогодні одним з основних видів інформаційних систем, що функціонують у глобальних мережах. За останні 10 років число діючих у мережі Інтернет Веб-систем (WWW-систем або сайтів) досягнуло кількасот мільйонів. Проте кількість питань щодо підходів до проектування, розробки та функціонування сайтів не зменшується, швидше навпаки, збільшується. Зокрема, навіть чітко не визначено критеріїв якості та ефективності Веб-сайтів. Радикально різняться між собою також основні підходи до розробки Веб-сайтів, їхнього наповнення та супроводження.

13 Бесплатно
Система організм людини — зовнішнє (виробниче) середовище та особливості її функціонування
Праця як форма життєдіяльності людини здійснюється за певних умов виробничого середовища та за певних нервово-м’язових навантажень. Організм працівника разом з виробничим середовищем складає єдине ціле. Зовнішнє середовище підтримує життєдіяльність організму, забезпечуючи його киснем, їжею, необхідними для поповнення енергії. Водночас організм працівника являє собою систему, яка одночасно тісно пов’язана із зовнішнім середовищем і різко відокремлена від нього.
7 Бесплатно

Мета:       Уміти форматувати вміст комірок та здійснювати найпростіші математичні обчислення за певними формулами.

План

 1. Обчислення за допомогою формул.
 2. Функції в Excel.
 3. Майстер функцій.
 4. Формат вмісту комірок.
7 Бесплатно

Призначення звітів

 Кінцевим продуктом більшості СКБД є звіт. В Access звіт являє собою спеціальний тип неперервних форм, що призначені для роздруковування. Для створення звіту, який можна роздрукувати і розподілити між користувачами, Access комбінує дані в таблицях, запитах і навіть у формах. Роздрукована версія форми може слугувати звітом. Наведемо нижче головні відмінності між звітами і формами

7 Бесплатно

Мета:          Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ.

План

 1. Ознайомлення з основним меню редактора.
 2. Налаштовування редактора.
 3. Введення тексту.
 4. Збереження документа на диску.
 5. Виправлення помилок і вихід з редактора.
8 Бесплатно

Мета:       Уміти користуватися програмами Провідник (Ехрlоrеr) і Total Commander для огляду файлової системи, запуску програм, виконання дій з файлами, папками та їхніми групами, мати уявлення про архівування файлів та обслуговування дисків.

План

 1. Подорож по файловій системі разом з Провідником.
 2. Дії з групами об'єктів.
 3. Архівування файлів.
 4. Total Commander.
 5. Обслуговування дисків.
7 Бесплатно

Мета:       Уміти створювати, вилучати, копіювати, переміщати, перейменовувати папки і текстові файли, а також створювати і використовувати ярлики.

План

 1. Створення папок.
 2. Створення текстових документів.
 3. Створення ярликів.
 4. Дії з папками, файлами і ярликами.
 5. Буфер обміну.
 6. Вивчення об'єкта Кошик.
6 Бесплатно

Мета:         Уміти користуватися головним меню для запуску програм і налаштовування системи.

План

 1. Пункт Виконати.
 2. Пункт Пошук.
 3. Пункт Програми
 4. Графічний редактор Paint.
 5. Пункт Довідка.
6 Бесплатно

I. Вступ.  Основні поняття.

Поняття інф. системи, б/д - визначення, властивості, етапи розвитку, класифікація; інформаційна модель концептуального рівня.

 

1.1. Поняття інформаційної системи.

При самому загальному підході інформаційну систему (ІС) можна визначити як сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів (абонентів). Таке визначення може бути задовільним тільки при самій узагальненій і неформальній точці зору і підлягає подальшому уточненню.

13 Бесплатно

Периферійні пристрої

Основне призначення ПП - забезпечити надходження в ЕОМ із навколишнього середовища програм і даних для опрацювання, а також видачу результатів роботи ЕОМ у виді, придатному для сприйняття людини або для передачі на іншу ЕОМ, або в іншій, необхідній формі.  ПП в чималому ступені визначають можливості застосування ЕОМ.

17 Бесплатно

Мітки та переходи

 У мові Паскаль будь-який оператор і кінець складеного оператора (слово end) можна відмітити, тобто ідентифікувати, додати йому індивідуальне ім'я. Це ім'я називається міткою. У авторській версії мови мітками могли бути цілі сталі від 1 до 9999, у мові Борланд-Паскаль до них додано ідентифікатори. Мітка записується перед оператором або словом end через двокрапку, наприклад,

10 Бесплатно

Лексика мови Паскаль та загальний вигляд програми

 Кожна мова починається з алфавіту – скінченної множини символів. Алфавіт мови Паскаль складають:

     великі й малі латинські букви A, B, ... , Z, a, b, ..., z;

     десяткові цифри 0, 1, 2, ..., 9;

     інші символи, серед яких + - * / = > < . , ; : ' ( ) [ ] { } ^ (у діалектах можливі й інші – вони тут не     згадуються).

З символів алфавіту складаються лексичні

13 Бесплатно

Інтернет - це об'єднана мережа, яка складається з набору пов'язаних мереж, що взаємодіють як одне ціле. Складовими Інтернету є мережі різного масштабу: великі національні магістральні мережі, багато регіональних і локальних мереж.

Інтернет (Internet у перекладі - міжмережне з'єднання) - це поєднання багатьох мереж, що забезпечує поширення інформаційних потоків по всій земній кулі. Інтернет також називають глобальною мережею, що нараховує понад 2 млн. вузлових комп'ютерів, які обслуговують десятки мільйонів користувачів.

8 Бесплатно

Робота з об'єктами. Excel дозволяє вставити в робочий лист об'єкти, створені іншими програмами (документи Word, малюнки графічного редактора Paint та ін.)/ Для вставки такого об'єкта слід запустити програму, яка працює з цим об'єктом. Це можна зробити як із середовища Windows-95, так і з середовища Excel. Для запуску програми з середовища Excel слід виконати команду Вставка/Объект. При цьому відкривається вікно Вставка объекта. Вкладка Создание цього вікна (мал. 1) дозволяє вибрати тип об'єкта. Після вибору типу запускається відповідна програма, яка працює з об'єктом вибраного типу. Програма, запущена в середовищі Windows, може переслати об'єкт у буфер обміну або записати його у файл. Для вставки об'єкта з буфера обміну слід виконати команду Правка/Вставить.

15 Бесплатно

Для усунення-надмірної фрагментації файлів призначена утиліта Дефрагментация диска (Defrag). Щоб здійснити дефрагментацію:

*       клацніть по кнопці Пуск і оберіть команду Программы - Стандартные – Служебные – Дефрагментация диска;

*       у діалоговому вікні Выбор диска задайте диск, який підлягає дефраг­ментації, та натисніть ОК;

* у наступному вікні (мал.. 26,4) ви можете керувати процесом дефрагментації: перервати його (кнопка Стоп), перервати на деякий час (кнопка Пауза) і викликати докладну карту логічного диска (кнопка Сведения);

* по закінченні дефрагментації з'явиться вікно повідомлення, яке слід закрити, клацнувши по кнопці ОК.

4 Бесплатно

У системі Міністерства фінансів України найвищою формою організації обробки інформації, пов'язаної із формуванням та ви­конанням Державного бюджету, з допомогою обчислювальної тех­ніки 3—4-го поколінь стала автоматизована система фінансових розрахунків (АСФР). Завдяки створенню в рамках АСФР інтегрова­них баз даних сфера автоматизації поширюється, охоплюючи поряд з функціями планових розрахунків також функції обліку, оператив­ного аналізу й регулювання, контролю та формування звітності.

16 Бесплатно