Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:
87 Бесплатно
75 Бесплатно
97 Бесплатно
78 Бесплатно
51 Бесплатно
62 Бесплатно
108 Бесплатно
56 Бесплатно
52 Бесплатно
7 Бесплатно

Злочинність – явище соціальне. Вона пов'язана з причинами і умовами знаходження в різних сферах і на різних рівнях суспільного життя. Попередження злочинності повинне перешкодити їх виникненню, а з іншою присікти і нейтралізувати.

Успішне рішення задач правосуддя забезпечується різними засобами. Важливе місце серед них відводиться карно-процесуальному примушенню. При виробництві і розгляді по кримінальній справі міри примушення можуть застосуються лише строго в межах встановлених карно-процесуальним законом і через дійсну необхідність, особливо коли

87 Бесплатно

План
Вступ
Розділ 1. Історія виникнення і розвитку громадських організацій і політичних партій
1.1 . Основні етапи розвитку громадських організацій і політичних партій
1.2 . Поняття та види громадських організацій і політичних партій
Розділ 2. Правове становище громадських організацій і політичних партій по законодавству Україні
2.1 . Громадські організації і політичні партії – як суб’єкти цивільних правовідносин
2.2 . Способи та особливості виникнення громадських організацій і політичних партій, як юридичних осіб
2.3 .Цивільна правосуб'єктність громадських організацій і політичних партій
2.4 . Підстави, порядок і наслідки припинення громадських організацій і політичних партій
Розділ 3. Тенденції розвитку політичних партій України
Висновок

102 Бесплатно

ЗМІСТ

І. Вступ
ІІ. Основна частина
1. Правова природа пенсій
2. Види пенсій
3. Призначення, нарахування і ви-плата пенсій
ІІІ. Висновок
Список використаних першоджерел та літератури

Нині діє єдина державна система пенсійного забезпечення, що залишилася нам у спадшину від колишнього Союзу РСР. Вона сформована на принципах старої бюджетно-розпорядчої моделі соціальної політики і не орієнтована на труднощі перехідного періоду до ринкової економіки, складну демографічну ситуацію в Україні.

Перехід до нової економічної моделі – ринкової економіки, розвантаження Державного бюджету, за рахунок якого раніше виплачувалися пенсії й допомоги, передбачає формування нової системи пенсійного забезпечення.

64 Бесплатно

Зміст
1. Вступ
2. Основна частина
2.1 Роль та місце прокуратури
2.1.1 Поняття державно-властної діяльності
2.2.2.Органи державно-властної діяльності
3. Контрольно-наглядова діяльність органів державної влади.
4. Законе забезпечення діяльності прокуратури
4.1. Конституційне регулювання діяльності прокуратури.
4.2. Спеціальне законодавство про прокуратуру.
5. Роль та перспективи діяльності прокуратури в формуванні демократичноі держави України.
6. Перспективи і проблеми контрольно-наглядової гілки вла-ди.
7. Висновки.

86 Бесплатно

Зміст
Вступ..........3

Розділ 1. Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері охорони атмосферного повітря від транскордонного забруднення...........8
1.1 Поняття транскордонного забруднення повітря як предмет міжнародно-правового регулювання.................10
1.2 Особливості міжнародно-правового регулювання транскордонного забруднення атмосферного повітря....................23
1.3 Міжнародно-правове регулювання викидів парникових газів.........38
Розділ 2. Договірна практика держав з охорони озонового шару......................42
2.1 Виникнення і розвиток в міжнародному праві норм з охорони озонового шару................42
2.2 Міжнародно-правовий режим охорони озонового шару...................55
Розділ 3. Міжнародне співробітництво України в сфері охорони атмосферного повітря та озонового шару.................61

Висновки............67

Список використаних джерел................71

77 Бесплатно

ЗМІСТ
Вступ…………………..2-4
Розділ 1
Юридична природа походження кредитного договору

Поява поняття кредитного договору ………………………..5-9
1.1. Кредитна операцiя як екнономiчне вiдношення ….……..9-11
1.2. Строк кредитного договора ….………………11-13
1.3. Форми надання кредиту ….….………………………...13-15
1.4. Контроль банку i забезпечення кредиту ….…..…..15-19

Розділ 2
Поняття кредитного договору
2.1. Визначення кредитного договору ….………...20-34
2.2. Предмет кредитного договору ….……..……...….34-35
2.3. Сторони кредитного договора ….….…………..35-38
2.4. Права та обов'язки сторiн за кредитним договором ……………...38-42

Розділ 3
Методи забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору

3.1. Застава. Її види i порядок оформлення ………………………………....43-55
3.2. Виконання кредитної угоди, забезпеченної поручительством ….55-59
3.3. Банкiвська гарантiя як спосiб цивiльно-правової забезпеченності кредитних договорiв ………………………………………………………..……....59-62

Розділ 4
Розгляд судових спорiв при участi суб'єктiв кредитних вiдносин
4.1. Судові спори і їх розв’язання …….63-67
Висновки ………...68

Список використаних джерел і літератури

75 Бесплатно

План

Вступ
1. Історія розвитку швидкої та невідкладної медичної допомоги.
2. Поняття, функція та принципи невідкладної медичної допомоги.
3. Законодавче закріплення права на невідкладну медичну допомогу.
4. Організаційна структура органів, що надають невідкладну допомогу.
5. Бригади невідкладної медичної допомоги:
a) Склад і чисельність медичного персоналу, що здійснює невідкладну медичну допомогу.
b) Матеріально-технічне забезпечення.
Висновок

Вступ

 

Кожна людина має природне невід’ємне право на охорону здоров’я. Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулюють суспільні відносини в цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних та духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на здоров’я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

65 БесплатноВступ
Глава 1. Зміст і здійснення суб’єктивного цивільного права.
§ 1. Поняття суб’єктивного цивільного права.
§ 2. Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права.
§ 3. Способи здійснення цивільних прав.
§ 4. Межі здійснення цивільних прав.
§ 5. Представництво і довіреність.
Глава 2. Виконання цивільних обов’язків.
§ 1. Поняття і предмет цивільних обов’язків.
§ 2. Принципи виконання цивільних обов’язків.
§ 3. Місце, строки та інші умови виконання обов’язку.
§ 4. Суб’єкт виконання обов’язку.
§ 5. Забезпечення виконання обов’язку.
Глава 3. Захист цивільних прав.
§ 1. Поняття і зміст захисту цивільних прав.
§ 2. Способи захисту цивільних прав.
§ 3. Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій і громадян.
§ 4. Право на самозахист (самооборону).
Висновки
Перелік використаної літератури

93 Бесплатно

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ….……… 3
ВСТУП …………..… 4

Розділ 1 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ………11
§ 1 поняття права ЄС ……………….14
§ 2 класифікація джерел права ЄС ………………24

Розділ 2 ЗАСОБИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄС
§ 1 установчі договори ….… 29
§ 2 директиви ЄС ……………………. 36
§ 3 національне законодавствво держав-членів ЄС: роль у регулюванні банківської діяльності на прикладі Франції та Великобританії ……………………………………………………... 52

Розділ 3
ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ З ПРАВОМ ЄС ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ …………… 66
ВИСНОВКИ ……………..… 72

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………. 77

83 Бесплатно

ЗМІСТ


Вступ . . . . . 2
Глава І . . . . . . . 8
§ 1. Которкий історичний огляд розвитку заставного права . . . . . . 8
§ 2. Застава за законодавством Української РСР .. . 15
Глава ІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
§ 1. Загальні положення договору застави . 18
§ 2. Сторони договору застави, їх права та обов”язки .. . . . 23
§ 3. Особливості правового статусу заставленого майна .. . .30
§ 4. Порядок звернення стягнення на заставлене майно . . .36
Глава ІІІ . . . . . . .42
§ 1. Іпотека . . . . . . . . 42
§ 2. Заклад . . . . . . . . 47
§ 3. Застава майнових прав та цінних паперів . . . . . . .48
§ 4. Застава товарів в обороті та в переробці . . . . . . .52
Висновки . . . . . . . . . . 55
Додатки . . . . . . . . . . . . .62
Список використаної літератури . .. . . 82

56 Бесплатно