Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Поняття “дитяча праця” це “праця дітей” охоплює як оплачувану, так і неоплачувану роботу та діяльність, що в психологічному, фізичному і соціальному або моральному планах пов’язані з небезпекою чи заподіянням шкоди. Це сама така праця, яка позбавляє дітей можливості навчатися в школі або змушує їх окрім шкільних занять і домашніх обов’язків, завантажувати себе додатковою роботою, що виконується в інших місцях, роботою, котра закріпачує їх і відриває від сім’ї.

10 Бесплатно

Принципи в юридичній літературі можуть визнаватися правовим, лише в тому випадку, якщо він прямо закріплений в нормах права чи безпосередньо випливає з їхнього змісту.

12 Бесплатно

Трудовий стаж у найзагальнішій формі визначається як тривалість трудової діяльності працівника. Таке визначення вірне, але не конкретне.

До стажу роботи зазвичай включається час оплаченої суспільне корисної діяльності; час виконання роботи (чи іншої суспільне корисної діяльності) без оплати у трудовий стаж не включається (винятки встановлено в багатьох випадках, наприклад, термін навчання у вищих навчальних закладах тощо); при

9 Бесплатно

Пенсія (від лат. pensio – платіж) - це регулярна грошова виплата як матеріальна допомога за віком, з Інвалідності, за вислу­гу років, у разі втрати годувальника.

Пенсійне забезпечення за віком здійснювалося в СРСР з 1928р.

Пенсії за віком відрізняються від інших видів пенсійного забезпечення, приміром, від пенсії з інвалідності та за вислугу років.

9 Бесплатно

1. Пенсії за вислугу років працівникам цивільної авіації та льотно-випробувальното складу.

2. Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівни­кам прокуратури і митних органів.

2. Пенсії за вислугу років окремим категоріям працівників інших галузей народного господарства.

7 Бесплатно

 

Пенсійне право  - є однією з найважливіших галузей серед соціального забезпечення.

Така ідея про право соціального забезпечення як певну систему правових норм виникла в перебігові активних наукових дискусій про правову систему середини 50-х років і так, в 70 роках право соціального забезпечення як галузі права дістало визнання в юридичній наці і вона набуло статусу самостійної

10 Бесплатно

Пенсійний фонд здійснює правління фонду, чисельність і склад якого затверджується Кабінетом Міністрів України. Органи пенсійного фонду утримуються за рахунок державного бюджету.

9 Бесплатно

1. Поняття “джерел пенсійного права” пов’язані зі з’ясуванням форм  вираження нормативності державної волі, спрямованої на регулювання різких за характером суспільних відносин.

І так формами вираження права можуть бути закони і підвіконні акти, якими встановлюються певні норми права.

9 Бесплатно

Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень

До застосування дисциплінарного стягнення власник або упо­вноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудо­вої дисципліни письмові пояснення.

8 Бесплатно

Теорія міграції є необхідним елементом пізнання самої проблеми міграції, тому що вивчення її є необхідним підґрунтям для вирішення проблеми на практиці. Тому вважаю за необхідне висвітлення загального поняття робочої міграції.

8 Бесплатно

Конституція України в ст. 45 передбачає, що працівнико­ві гарантується встановлена законом тривалість робочого часу. Виходячи з цього є важливим саме правове регулювання робочого часу, оскільки у всі часи було помічено, що роботодавець хоче бачити свого працівника на робочому місце довше, а кожний працівник, якщо це не пов’язано з погодинною оплатою, прагне якнайшвидше залишити своє місце роботи.

13 Бесплатно

Праця є основою ство­рення всіх соціальних благ, економічних і політичних про­цесів. Людина не може жити без праці. Саме в трудовій діяль­ності людина знаходить не тільки матеріальні блага, але і знаходить почуття самовираження, причетності, соціальної реалізації себе як особистості й морального задоволення.

12 Бесплатно

На роботодавця покладається відповідальність за шкоду, заподіяну працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків (ст. 173 КЗпП).

7 Бесплатно

Трудове право як сукупність правових норм має свою систему, яка найповніше відображена в КЗпП1. Структурно система галузі трудового права складається з двох частин: Загальної та Особливої (рис. 1.12).

7 Бесплатно

Режим та облік робочого часу. Режим робочого часу визначає:

• п'ятиденний і шестиденний робочий тиждень і тривалість щоденної роботи, кількість робочих днів на тиждень чи інший період;

• час початку й закінчення робочого дня;

11 Бесплатно

Договір припиняється з ініціативи працівника чи роботодавця. Для звільнення за п. 1 ст. 36 КЗпП необхідне взаємне волевиявлення сторін трудового договору на припинення трудових відносин. Угода сторін щодо припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП може бути досягнута сторонами трудового договору у будь-який час дії трудового договору, укладеного:

8 Бесплатно

Трудове право займає важливе місце серед інших галузей права, і важливість ця пояснюється значенням праці в суспільстві. Термін "трудове право" вживається у таких аспектах (рис. 1.1).

17 Бесплатно

Відповідно до ст. 142 КЗпП трудовий розпорядок в організації визначається правилами внутрішнього розпорядку.

Внутрішній трудовий розпорядок це правопорядок у сфері праці, що діє в кожній організації.

14 Бесплатно

Вивільнення працівників. Згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений термін, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у випадках:

14 Бесплатно

У Декларації та Конвенціях МОП визначено основні принципи розробки, укладання й виконання колективних договорів та угод, принципи свободи ведення колективних переговорів, співробітництва у сфері організації праці, інші принципи договірного регулювання у сфері праці1.

5 Бесплатно