Регистрация
+38 (063) 240-59-33
Результатов на странице:
Страницы:
Цена:

Конституція України, у ст. 24 проголошує рівність прав і свобод жінок з чоловіками. З метою фактичного забезпечення рівноправності, з урахуванням особливостей жіночого організму, трудовим законодавством передбачено спеціальні правила охорони праці жінок, пільги і додаткові гарантії їх трудових прав.

28 Бесплатно

Продуктивна зайнятість населення - найважливіший фактор економічного зростання, котрий визначає рівень і якість життя населення. Саме тому активна політика забезпечення та реалізації права на працю є одним з головних інструментів вирішення економічних і соціальних проблем сучасного українського суспільства.

31 Бесплатно

Актуальність теми : У сучасний період переходу України до ринкової системи господарювання суттєво  змінюється й правове регулювання оплати праці, реальним виявом якого є Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. Він є перспективним розвитком правового регулювання винагороди за працю, оскільки закріпив економічні, правові та організаційні засади заробітної плати  працівників, які працюють на підприємствах, незалежно від форм власності підприємств.

48 Бесплатно

Конституція України закріпила за кожним громадянином право на працю як найманого працівника.

Актуальність даної теми полягає у виникнення трудових відносин пов`язується з поєднанням робочої сили із засобами виробництва і використанням цих засобів для створення матеріальних чи духовних благ та надання послуг.

55 Бесплатно

Кожна людина, кожний індивід для забезпечення своїх життєво необхідних потреб здійснює певний вид трудової діяльності. Така діяльність людини супроводжується потенційною небезпекою, може призводити до травм, захворювань. Погіршення самопочуття,. Інших

60 Бесплатно

Інтереси роботодавця і найманого працівника не завж­ди збігаються, і, природно, можливе зіткнення цих інтересів на будь-якій стадії трудових правовідносин, що в свою чергу призводить до виникнення розбіжностей. За останні роки збільшилася кількість трудових спорів, в тому числі тих, що

32 Бесплатно

     Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом (далі - власник) і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

32 Бесплатно

Справді, ми коли-небудь замислюємося над тим, чому жінки у всьому свиті наполегливо та самовіддано виборюють своє право бути рівними з чоловіками в своїх правах, хіба вони гірші за чоловіків?

50 Бесплатно

Право на працю є основним конституційним правом громадян України. Воно проголошене статтею 43 Конституції України, визнається за кожною людиною і становить собою можливість заробляти на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку вільно погоджується.

52 Бесплатно

При розгляді мною курсової роботи можна зазначити те що: законодавство про працю встановлює нормальну тривалість робочого дня, скорочену його тривалість, а також допускає можливість визначити угодою сторін трудового договору тривалість робочого дня.

56 Бесплатно

          Мета написання даної теми полягає в досконалому законодавчому дослідженні всіх понять, що стосуються профспілок, їх поняття, функції та сфери діяльності.

42 Бесплатно

Розпочинаючи розгляд даної курсової роботи, необхідно зазначити, що трудове право – провідна галузь українського права, яка є системою правових норм, що регулюють сукупність трудових відносин працівників із роботодавцями, а також інші відносини, що

38 Бесплатно

Право на працю є основним конституційним правом громадян України. Воно проголошене статтею 43 Конституції України, визнається за кожною людиною і становить собою можливість заробляти на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку вільно погоджується.

56 Бесплатно

Конституція України (ст. 43) гарантує кожному рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності.

В умовах дії жорстоких законів ринку успіх і благополуччя підприємств різних форм власності вирішальною мірою залежать від компетенції, кваліфікації і підприємливості кадрового персоналу. Як показує світовий досвід, ця проблема може бути успішно вирішена шляхом створення повноцінного ринку праці, що в юридичному розумінні означає пряме визнання права продажу кожною людиною своєї робочої сили за власним розсудом.

49 Бесплатно

Мiнiстерство праці та соціальної політики України (Мiнпрацi України) є центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Мiнiстерство - провідний орган у системі центральних органів виконавчої влади iз забезпечення реалiзацiї

29 Бесплатно

Соціальна робота в наш час має важливе значення. Соціальний менеджмент найбільше відповідає вимогам сучасного суспільства, тому вивчення його функцій та технологій є вкрай потрібним і перспективним завданням. Хоча родоначальниками соціальної роботи вважають західні країни, в певній мірі можна

28 Бесплатно

 Трудове право займає одне з ведучих місць серед галузей сучасного права України. Його значення визначається роллю праці в суспільстві. Кожній людині, що реалізує закріплене в ст. 43 Конституції України право на працю, доводитися зіштовхуватися з нормами трудового права.

19 Бесплатно

Термін “колективні договори” вперше був застосований подружжям Беатрисою та Сіднеєм Уебб в 1981 р. в їх науковій праці “Кооперативний рух у Великобританії”.

31 Бесплатно
36 Бесплатно

Тема обраної курсової роботи “Дисципліна праці” є вкрай актуальною і потрібною для поглибленого вивчення.

Як інститут трудового права трудову дисципліну потрібно розуміти як сукупність правових норм, котрі регулюють внутрішній трудовий розпорядок, встановлюють трудові обо­в'язки працівників і власника або уповноваженого ним органу, визначають заходи заохочення за успіхи у праці.

22 Бесплатно